Czasopismo posiada numer ISSN 0208-4155.

 

Artykuły prosimy przesyłać na adres redakcji: rocznikpodhalanski@muzeumtatrzanskie.pl

 

Nadsyłane artykuły powinny być odpowiednio zredagowane zgodnie z poniższymi wskazówkami i w swojej treści powinny zawierać następujące informacje:

 

Dane autora/autorów (afiliacja) – adres do korespondencji WSZYSTKICH autorów: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres zamieszkania lub adres instytucji w której jest zatrudniony, telefon i e-mail.

 

Tytuł – Możliwie krótki, zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim. Pisany kapitalikami.

 

Abstrakt – O długości do 100 słów, w języku polskim. Abstrakt powinien zwięźle informować o treści pracy bez konieczności sięgania do jej zasadniczego tekstu.

 

Słowa kluczowe – Około 5 najważniejszych haseł w języku polskim dotyczących artykułu. Słowa te nie powinny być zawarte w tytule artykułu.

 

Streszczenie (Summary) – napisane w języku angielskim, o długości do 300 słów. Powinno krótko opisywać treść artykułu, zawierać podstawowe informacje na temat celu badań, głównych założeń metodyki i terenu badań oraz najważniejsze wyniki i wnioski.

 

Key words – przetłumaczone na język angielski słowa kluczowe.

 

Rysunki – w oddzielnym pliku, czarno-białe lub barwne zapisane w formatach *.tiff lub *.jpg. Podpisy do rysunków powinny być zapisane w języku polskim i angielskim. Rysunki należy numerować kolejno i powoływać się na nie w tekście używając skrótu „rys.”. W przypadku stosowania grafik zapożyczonych, proszę o podanie dokładnego źródła z zasadami cytacji przyjętymi w czasopiśmie, a w przypadku źródeł archiwalnych o podanie sygnatury.

 

Zdjęcia – o rozmiarach do 300 dpi, powinny być nadsyłane w formie oddzielnych plików jpg opisanych skrótem „fot.”, z podaniem autora zdjęcia. Podpisy i numeracja w tekście, podobnie jak w kwestii rysunków. W przypadku zdjęć archiwalnych opis powinien zawierać sygnaturę, nazwę fotografii, nazwisko autora, datę wykonania. Wedle wzoru: Ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego AF_80_II_Tatry_Fot.Henryk Jost_1939).

 

Tabele – Formatowane wg standardowych wymogów prac naukowych. Nie przyjmujemy tabel nie mieszczących się na stronie pisma. Podpisy do tabel – jak w przypadku rysunków. Tabele należy numerować kolejno i powoływać się na nie w tekście używając skrótu „tab.”.

 

Nazwy gatunków (w przypadku artykułów przyrodniczych) – oba człony nazwy gatunkowej w języku łacińskim piszemy kursywa, a jeśli stosujemy ją po raz pierwszy w nawiasie należy podać nazwisko osoby, która opisała gatunek. Na przykład: Nyctalus noctula (Schreber, 1774).

 

Sposób zapisu daty – daty piszemy wg następującego wzoru: dni cyfrą arabską, miesiąc po odstępie rzymską np. 12 VII, a pełną datę piszemy np. 20 VI 1998.

 

Rozdziały oraz tekst pracy – stosujemy następujące tytuły rozdziałów: Wstęp, Obszar badań, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski. Dopuszcza się też stosowanie innego nazewnictwa dla podrozdziałów lub w uzasadnionych przypadkach ich brak. Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman w rozmiarze 12, z interlinią 1,5 wiersza.

 

Dane bibliograficzne powinny być zapisywane w formacie (APA) American Psychological Association 6th edition. Zachęcamy do pobrania pliku z wzorem cytowania dla programu Zotero. W przypadku źródeł pisanych w innych alfabetach niż łaciński np. j. rosyjski, wszelkie opisy powinny zostać poddane w transliteracji.
http://lumenjournals.com/wp-content/uploads/2017/08/APA6thEdition.pdf

 

Cytowanie artykułów z czasopism.

 

W tekście

 

Artykuł naukowy, wielu autorów (Gottwald, Appelhans, Adorf, Hillen, & Nauss, 2017)

 

Artykuł naukowy, dwóch autorów (Todd & Waters, 2017)

 

Pozycja książkowa z jednym autorem (Gąsienica-Byrcyn, 2012)

 

Wzór bibliografii (układ alfabetyczny).

 

Gąsienica-Byrcyn, W. (2012). Świstak tatrzański Marmota marmota latirostris. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego.

 

Gottwald, J., Appelhans, T., Adorf, F., Hillen, J., & Nauss, T. (2017). High-Resolution MaxEnt Modelling of Habitat Suitability for Maternity Colonies of the Barbastelle Bat Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) in Rhineland-Palatinate, Germany. Acta Chiropterologica, 19(2), 389–398. https://doi.org/10.3161/15081109ACC2017.19.2.015

 

Todd, V. L. G., & Waters, D. A. (2017). Small Scale Habitat Preferences of Myotis daubentonii, Pipistrellus pipistrellus, and Potential Aerial Prey in an Upland River Valley. Acta Chiropterologica, 19(2), 255–272. https://doi.org/10.3161/15081109ACC2017.19.2.004