OFERTA PRACY – Księgowy/Księgowa [aktualizacja 8.07.2024]

DYREKTOR MUZEUM TATRZAŃSKIEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
ogłasza nabór na stanowisko: księgowa/księgowy

 

Kandydat na stanowisko musi spełniać poniższe wymagania

 

 1. Ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną;
 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. Brak prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwo skarbowe;
 4. Umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (Windows, Excel, Word, programy finansowo-księgowe);
 5. Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do przedmiotowej ustawy;
 6. Znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej;
 7. Znajomość przepisów dotyczących gospodarowania mieniem jednostki;
 8. Odpowiedzialność, systematyczność, terminowość i dokładność w pracy;
 9. Posiada obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016. 902 ze zmianami);
 10. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, w zakresie potrzebnym do wykonywania obowiązków księgowego.

 

Mile widziane

 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, kodeksu postępowania administracyjnego, rachunkowości, egzekucji administracyjnej, prawa podatkowego, ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu Pracy,
 • kreatywność, otwartość, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,
 • dobra organizacja pracy, inicjatywa i konsekwencja w działaniu, umiejętność analitycznego myślenia, dokładność i skrupulatność,
 • prawo jazdy kat. B

 

Wymagane dokumenty

 • Cv i list motywacyjny;
 • Kopia dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje;
 • Klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej oferty
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 2)

 

Warunki pracy

 • rodzaj umowy – umowa o pracę
 • wymiar czasu pracy – pełny etat
 • miejsce pracy: Muzeum Tatrzańskie, Zakopane, Droga na Koziniec 8

 

Oferujemy

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury
 • stabilne zatrudnienie

 

Do zadań pracownika należeć będzie

 1. Dekretacja dowodów księgowych wg obowiązującego planu kont.
 2. Księgowanie na kontach systemem komputerowym operacji gospodarczych.
 3. Uzgadnianie zapisów księgowych, sporządzanie wydruków komputerowych kont syntetycznych i analitycznych oraz dziennika księgowań za dany miesiąc.
 4. Sporządzanie faktur VAT, sporządzanie plików JPK_V7.
 5. Prowadzenie ksiąg pomocniczych w zakresie gospodarki magazynowej.
 6. Sporządzanie przelewów.
 7. Sporządzanie raportów kasowych do wydatków i przychodów.
 8. Przyjmowanie i odprowadzanie wpłat dochodów własnych z filii Muzeum.
 9. Prowadzenie dokumentacji kasowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Prowadzenie inwentarzowych ksiąg do kont pozabilansowych.
 11. Podejmowanie z banku środków pieniężnych.
 12. Znakowanie środków trwałych oraz przedmiotów nietrwałych będących w użytkowaniu.
 13. Sporządzanie wydruków komputerowych kont syntetycznych i analitycznych oraz dziennika księgowań za dany miesiąc.
 14. Przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów, m. in. obowiązujących w muzealnictwie, BHP, p. poż..
 15. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego, jednak nie będących w sprzeczności z zakresem obowiązków.

 

Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Administracji Muzeum Tatrzańskiego, 34-500 Zakopane, Droga na Koziniec 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy księgowa/księgowy” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kadry@muzeumtatrzanskie.pl w nieprzekraczającym terminie do dnia 15.07.2024 roku do godziny 12:00.

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

Zakopane, 08.07.2024 r.

Wpisz szukane wyrażenie