Palace

Zbiórka pamiątek dotyczących II wojny światowej

Zapraszamy do przekazywania świadectw i pamiątek związanych z okresem II wojny światowej do Muzeum PALACE – wspólnej opowieści o naszym regionie.

 

Szczegóły zbiórki:

tel. +48 535 602 444
palace@muzeumtarzanskie.pl
Zbiórka pamiątek dotyczących II wojny światowej. Czarno-białe zdjęcie Palace i logotyp MT
wizualizacje budynku Palace po zakończeniu prac remontowo – konserwatorskich

Muzeum Palace – tworzony oddział Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

 

Muzeum Palace powstaje w trosce o pamięć należną wszystkim ofiarom terroru II wojny światowej. Naszym zadaniem jest należyte uszanowanie świadków i świadectw przeszłości.

Największą wartością Muzeum Palace jest autentyzm miejsca. Muzeum powstaje w dawnym pensjonacie Palace, który okupant przekształcił w siedzibę placówki Gestapo. Budynek Palace jako bezcenny, materialny świadek minionych wydarzeń w całości został przeznaczony na cele muzealne.

Muzeum Tatrzańskie prowadzi prace badawcze na temat okresu II wojny światowej na Podtatrzu. Szczególnie ważne są analizy historyczne poświęcone Palace, w tym zwłaszcza losy przetrzymywanych tam osób. Nieustanie prowadzone są kwerendy archiwaliów oraz badania naukowe. Prowadzone prace mają na celu właściwe rozpoznanie historii. Wszystkie miejsca w których przesłuchiwani i torturowani byli ludzie, zostaną należycie uszanowane. Prócz zainicjowanych działań, Muzeum Tatrzańskie będzie także kontynuowało pracę i opiekę nad zbiorami dotychczasowego Muzeum Walk i Męczeństwa, prowadzonego przez Stowarzyszenie Muzeum Walki i Męczeństwa „Palace” – Katownia Podhala.

Celem nadrzędnym Muzeum Palace pozostaje przybliżenie trudnych i skomplikowanych losów Podtatrza podczas II wojny światowej. W historii tej najważniejszą rolę ogrywają ludzie, których życie przypadło na bezlitosny czas 1939-1945. Muzeum Palace pozwoli mieszkańcom naszego regionu poznać własną historię i zachować pamięć o wydarzeniach wojennych oraz osobach biorących w nich udział. Instytucja będzie pełnić role edukacyjne, naukowe, a zwłaszcza upamiętniające. Muzeum będzie również miejscem spotkań z historią, szczególnie dla lokalnej społeczności. Tworzona ekspozycja oparta zostanie na materiale archiwalnym, zeznaniach świadków, dokumentach, pamiątkach oraz eksponatach muzealnych. Miejscem symbolicznym w Palace pozostają piwnice, w których Gestapo utworzyło cele więzienne. W celach częściowo zachowały się napisy, wyryte na ścianach przez przetrzymywanych. Imię, nazwisko, data, krótka treść, pospieszny rysunek – autentyczne świadectwa walki i męczeństwa. Ze względu na symboliczny charakter budynku, wszystkie zachowane pomieszczenia, w szczególności cele więzienne, w całym swoim autentyzmie zostaną włączone w prezentowaną historię.

Muzeum Tatrzańskie jest otwarte na współpracę z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, a także osobami, mającymi wiedzę o wydarzeniach z okresu II wojny światowej na Podtatrzu. Zapraszamy do włączenia się w tworzenie Muzeum Palace poprzez udział w zbiórce pamiątek oraz przekazywanie informacji na temat II wojny światowej na Podtatrzu. Wszystkie osoby mające wiedzę o losach więźniów oraz budynku Palace proszone są o kontakt z Muzeum Tatrzańskim, adres: Droga na Koziniec 8, 34-500 Zakopane, tel. 535 602 444 , palace@muzeumtatrzanskie.pl

Zapraszamy do śledzenia aktualności na naszym fanpage na portalu Facebook https://www.facebook.com/palacemuzeumtatrzanskie/

baner Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Małopolska, Unia Europejska

Utworzenie Muzeum Palace jest możliwe dzięki wsparciu oraz przy współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Małopolskiego, Urzędu Miasta Zakopane oraz Stowarzyszenia Muzeum Walki i Męczeństwa „Palace” – Katownia Podhala.

Na zakup budynku Palace, Muzeum Tatrzańskie otrzymało dotację celową z budżetu państwa, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt pn. Utworzenie Muzeum Palace jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 – 6. Oś Priorytetowa Dziedzictwo Regionalne, działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego.

Wartość projektu pn. „Utworzenie Muzeum Palace” wynosi: 16.222.512,00 zł

–   wysokość wkładu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12.000.000,00 zł

– wysokość wkładu Województwa Małopolskiego (dofinansowanie na lata 2020-2023): 4.222.512,00 zł

 

Celem strategicznym projektu jest utworzenie Muzeum Palace.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do zasobów kultury, poprawa jakości funkcjonowania Muzeum poprzez podniesienie standardów infrastruktury oraz zakup trwałego wyposażenia dla prowadzenia działalności i edukacji kulturalnej.

Utworzenie nowej filii Muzeum Tatrzańskiego – Muzeum Palace, zapewni pamięć po zdarzeniach mających miejsce w budynku „Palace”, a także przedstawi trudną i okrutną historię regionu w okresie około II wojny światowej. Efektem podniesienia standardów zarządzania dziedzictwem oraz oferty muzealnej, będzie znacząca poprawa jakości dostępu do zasobów dziedzictwa. Nastąpi wzmocnienie roli i pozycji Muzeum w procesie budowania tożsamości miasta i regionu oraz wspieranie ich rozwoju poprzez tworzenie jakościowej oferty turystyki kulturowej. Obserwowane będą pozytywne oddziaływania projektu takie jak:

 • wsparcie i animacja oddolnej aktywności mieszkańców, poprzez udostępnianie wystawy stałej oraz nowo powstałej przestrzeni oraz innych zasobów materialnych Muzeum Tatrzańskiego, organizację warsztatów, wydarzeń społecznych i kulturalnych;
 • zwiększenie potencjału kulturalnego i turystycznego Zakopanego, Podhala oraz Małopolski;
 • zwiększenie powszechnego udziału odbiorców w życiu kulturalnym;
 • rozwój społeczno-gospodarczy Zakopanego oraz makroregionu Polski południowej;
 • zachowanie dziedzictwa kulturalnego dla przyszłych pokoleń;
 • poszerzenie oferty programowej wpłynie mocno na rozwój społeczeństwa integrującego się z własną historią oraz regionem, wzrost kompetencji społecznych, wzmocnienie więzi kulturowych i społecznych oraz poczucia tożsamości w wymiarze lokalnym i narodowym w oparciu o zasoby dziedzictwa;
 • znaczący przyrost liczby osób korzystających z oferty kulturalnej Muzeum Tatrzańskiego, co przełoży się na wzrost i wzmocnienie kompetencji społecznych w tej grupie, rozwój wiedzy i kreatywności, mających znaczenie dla budowania pozycji zawodowej mieszkańców i wzrostu ich potencjału.

Ponadto, realizowane będą cele ekonomiczne. Projekt przyczyni się do tworzenia warunków dla rozwoju aktywności gospodarczej w zakresie:

 • poprawy sytuacji na rynku pracy – w ramach projektu na etapie eksploatacji powstaną nowe miejsca pracy;
 • rozwoju turystyki związany z powstaniem na mapie Zakopanego nowego Muzeum, co z kolei wpłynie także na rozwój gospodarczy regionu – zwiększona ilość turystów wiązać się będzie ze wzrostem zapotrzebowania na miejsca noclegowe, punkty gastronomiczne czy inne obiekty okołoturystyczne, a tym samym tworzeniem nowych firm i miejsc pracy w regionie;
 • przychody ze sprzedaży biletów oraz sprzedaży usług kulturalnych (lekcje muzealne, warsztaty);
 • pośrednie indukowanie nowych miejsc pracy w otoczeniu Muzeum, przyczyni się do obniżenia poziomu bezrobocia. Nastąpi wzrost potencjału gospodarczego miasta oraz obszaru Podhala zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji projektu, np. w podmiotach gospodarki lokalnej, a także wzrośnie atrakcyjność obszaru dla potencjalnych inwestorów.
 • realizacja projektu przyczyni się do zmiany parametrów użytkowych przestrzeni: do tej pory niewielki jej fragment jest udostępniany odbiorcom. Nastąpi widoczna, realna zmiana w działalności instytucji (rozszerzenie oraz wzbogacenie dotychczasowej oferty kulturalno-edukacyjnej).

Wyznaczone cele projektu są spójne z dokumentami strategicznymi na poziomie lokalnym. Poszerzona oferta Muzeum, wykorzystująca dziedzictwo regionalne, zasoby historyczne oraz martyrologiczne uwiecznione na wystawie stałej wpisują się również w ofertę Zakopanego, Podtatrza oraz Małopolski skierowanej do turystów w ramach turystyki miejskiej i kulturowej.

Powstanie jedyna w regionie historyczno-martyrologiczna wystawa stała, przestrzeń do realizacji programu kulturalno-edukacyjnego. Powstanie nowa filia Muzeum, która zapewni pamięć po zdarzeniach mających miejsce w budynku Palace, a także przedstawi skomplikowaną historię regionu w okresie około II wojny światowej.

Wpisz szukane wyrażenie