O czasopiśmie

 

Rocznik Podhalański to czasopismo naukowe wydawane od 1921 roku przez Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Jak możemy przeczytać w drugim numerze Rocznika (1979), myśl wydania pierwszego numeru podjął na kilka lat przed wybuchem I wojny światowej znakomity badacz, etnograf Bronisław Piłsudski. Do chwili wybuchu wojny zebrano sporo cennych materiałów etnograficznych, które w głównej mierze stanowić miały treść czasopisma. Ponieważ wybuch I wojny światowej przeszkodził w jego wydaniu, pierwszy numer ukazał się dopiero w 1921 roku, głównie dzięki zabiegom etnografa i językoznawcy Juliusza Zborowskiego, późniejszego długoletniego dyrektora Muzeum Tatrzańskiego. Marzeniem pierwszych wydawców było coroczne wydawanie pisma, niestety zamiar ten nie powiódł się; drugi numer czasopisma ukazał się dopiero po 58 latach, w 1979 roku.

 

Pierwotnym celem wydawnictwa było badanie historii kultury duchowej i materialnej całego polskiego Podtatrza, a więc zarówno Podhala Skalnego i Niżnego, Spisza, Orawy i Ziemi Pienińskiej. Czasopismo bowiem ma badania te inicjować i popularyzować, ma do nich zachęcać wszystkich, którzy dla ziemi tej pracują – jak możemy przeczytać w drugim numerze Rocznika Podhalańskiego. Z czasem i z kolejnymi numerami, zakres czasopisma poszerzał się o zagadnienia związane z architekturą czy przyrodą.

 

Aktualnie redakcja stawia sobie za cel wydawanie czasopisma odnoszącego się do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Karpat ze szczególnym uwzględnieniem Tatr i Podtatrza. Chcemy upowszechniać wiedzę w tym zakresie poprzez wyniki badań naukowych, publikację prac przeglądowych oraz sprawozdań z konferencji naukowych i działalności naukowej organizacji i stowarzyszeń z obszaru Karpat.

Dr Jan Cichocki – Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski
 
Dr hab. Dorota Folga-Januszewska - Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
 
Prof. dr hab. Andrzej Gaździcki - Polska Akademia Nauk, Instytut Paleobiologii
 
Dr Ewa Klekot – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski
 
Dr Anna Król - Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha Galeria Europa - Daleki Wschód
 
Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska - Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
 
Dr hab. Ewa Roszkowska – Wydział Turystyki i Rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego Im Bronisława Czecha w Krakowie
 
Dr hab. Jerzy M. Roszkowski - Wydział Turystyki i Rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego Im Bronisława Czecha w Krakowie
 
Dr Andrzej Siwek - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Instytut Historii Sztuki
 
Dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS - Instytut Kulturoznawstwa UMCS
 
Dr hab. Andrzej Szczerski - Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Jagielloński
 
Prof. dr hab. Jan Święch - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński
 
Prof. dr hab. Zdzisława Tołłoczko – historyk sztuki, historyk architektury
 
Dr Stanisława Trebunia-Staszel - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo posiada numer ISSN 0208-4155.

Artykuły prosimy przesyłać na adres redakcji: rocznikpodhalanski@muzeumtatrzanskie.pl

Nadsyłane artykuły powinny być odpowiednio zredagowane zgodnie z poniższymi wskazówkami i w swojej treści powinny zawierać następujące informacje:

Dane autora/autorów (afiliacja); Tytuł; Abstrakt; Słowa kluczowe; Key words itp.

W celu oceny publikacji nadesłanej do naszej redakcji, powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest powoływany z instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy. Wyłoniony przez redaktora recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów między recenzentem a autorem. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia (patrz formularz recenzji). Nazwiska recenzentów poszczególnych tomów, są publikowane raz w roku na stronie internetowej oraz w wersji papierowej, w stopce redakcyjnej Rocznika Podhalańskiego. [WIĘCEJ INFORMACJI O PROCEDURZE RECENZOWANIA...]

Redaktor naczelny: Anna Wende-Surmiak

Sekretarz oraz redaktor tematyczny: Marcin Warchałowski

Redaktor tematyczny: dr hab. Zbigniew Moździerz

Redaktor tematyczny: Julita Dembowska

Redaktor tematyczny: dr Magdalena Kwiecińska

Redaktor tematyczny: Michał Murzyn

Adres redakcji: Muzeum Tatrzańskie, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane

tel: +48 18 20 152 05 w 22; rocznikpodhalanski@muzeumtatrzanskie.pl