Współpraca i wsparcie

Współpraca

ZASADY WYPOŻYCZANIA MUZEALIÓW ZE ZBORÓW MUZEUM TATRZAŃSKIEGO

Uprzejmie informujemy, że Muzeum Tatrzańskie udostępnia nieodpłatnie swoje zbiory w celu ich publicznego eksponowania w muzeach, galeriach oraz innych instytucjach kultury.

Przed złożeniem wniosku, zapraszamy muzea lub inne instytucje zainteresowane wypożyczeniem zabytków ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego, do przeprowadzania kwerendy w poszczególnych kolekcjach. W przypadku dużych i bardziej skomplikowanych wypożyczeń zachęcamy do przyjazdu na kwerendę z konserwatorem (np. wypożyczenia dzieł Władysława Hasiora).

Zapytania prosimy kierować na adresy poszczególnych działów: sztuki (sztuka@muzeumtatrzanskie.pl), etnografii (etnografia@muzeumtatrzanskie.pl), przyrody (przyroda@muzeumtatrzańskie.pl), archiwum (archiwum@muzeumtatrzanskie.pl), biblioteki (biblioteka@muzeumtatrzanskie.pl), archiwum fotograficznego (fotografia@muzeumtatrzanskie.pl).

Przypominamy, że wypożyczanie zbiorów fotograficznych odbywa się poprzez wypełnienie wniosku o udostępnianie, szczegółowa procedura ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego opisana jest pod poniższym linkiem: https://muzeumtatrzanskie.pl/o-nas/udostepnianie-zasobow-archiwalnych/

Zapraszamy również do korzystania z portalu https://muzeumtatrzanskie.pl/portal/, na którym publikowane są zdigitalizowane zbiory Muzeum Tatrzańskiego.

Poniżej znajdą Państwo kilka istotnych informacji dotyczących procedury wypożyczenia.

Wnioski o użyczenie

Wnioski o użyczenie prosimy kierować do Muzeum co najmniej pół roku przed planowaną datą użyczenia. Jeżeli prośba dotyczy większej liczby obiektów, pismo powinno zostać przedstawione co najmniej rok przed planowaną wystawą. Z uwagi na dużą liczbę użyczeń, niedotrzymanie tych terminów może wiązać się z brakiem możliwości użyczenia zbiorów w zaproponowanym (krótszym) czasie.

Wniosek o użyczenie zabytków powinien zawierać następujące informacje:

 • cel użyczenia (np. wystawa, depozyt),
 • tytuł wystawy
 • pełna lista zabytków wraz z numerem inwentarzowym Muzeum Tatrzańskiego,
 • planowany okres użyczenia zabytków,
 • planowany termin ekspozycji (data otwarcia i zamknięcia wystawy),
 • dane kontaktowe organizatora i osób odpowiedzialnych za organizację użyczenia (e-mail, telefon); miejsce wystawy lub ekspozycji stałej,
 • opis merytoryczny planowanej wystawy /opcjonalnie,
 • notę dotyczącą planowanej publikacji i ewentualnego udziału w niej pracowników MT/ opcjonalnie

Do wniosku należy dołączyć raport o warunkach wystawienniczych (facility report) zawierający informacje zgodne z załączonym wzorem. W przypadku wątpliwości dotyczących raportu konsultacji udziela Dział Konserwacji (konserwacja@muzeumtatrzanskie.pl).

Uprzejmie informujemy, że wszelkie zmiany dotyczące rozszerzenia wniosku o dodatkowe obiekty, będą miały status nowego wniosku o użyczenie i będą rozpatrywane oddzielnie (z uwzględnieniem terminu co najmniej 6 miesięcy przez planowanym otwarciem wystawy).

Rozpatrzenie wniosku

Wniosek o użyczenie zabytków jest rozpatrywany przez Dyrektora Muzeum Tatrzańskiego na podstawie opinii kuratorów zbiorów i konserwatorów. Decyzja o użyczeniu zabytków jest uzależniona od:

 • terminu, w którym złożono wniosek,
 • planów ekspozycyjnych Muzeum Tatrzańskiego,
 • kolejności zgłoszeń otrzymywanych od innych instytucji,
 • stanu zachowania zabytków objętych wnioskiem,
 • raportu o warunkach wystawienniczych (facility report),
 • zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa użyczanych muzealiów.

Wstępna informacja o podjętej decyzji w sprawie użyczenia zostaje przekazana Wnioskodawcy w ciągu 30 dni a w przypadku trudniej i zawiłej sprawy w przeciągu dwóch miesięcy od otrzymania formalnej prośby.

Warunki i koszty wypożyczenia

Wypożyczający ponosi wszelkie koszty związane z wypożyczeniem, w tym wszelkie koszty związane z transportem (materiały do pakowania, odpowiednio przeszkolonej ekipy do pakowania zabytków, kuriera, koszty transportu) oraz z eksponowaniem. W uzasadnionych przypadkach wypożyczający ponosi również koszty przygotowania obiektów do wystawy (konserwacja, ramowanie, itp.)

Wypożyczający powinien skonsultować z Użyczającym możliwości wjazdu wybranym pojazdem na teren poszczególnych filii Muzeum Tatrzańskiego ze względu na ich położenie (utrudnienia w postaci barier architektonicznych tj. wąskich uliczek, schodów, ograniczeń tonażowych, niskich bram etc.)

Muzeum Tatrzańskie zastrzega sobie prawo wysłania na koszt Wnioskodawcy swoich przedstawicieli w celu sprawdzenia warunków bezpieczeństwa oraz warunków klimatycznych (temperatura, wilgotność, natężenie światła) panujących w miejscu, w którym będą eksponowane lub przechowywane zabytki należące do Muzeum Tatrzańskiego. Zastrzega sobie również prawo nadzorowania transportu oraz wszelkiego przemieszczenia zabytków, pakowania/ rozpakowywania, wieszania/ zdejmowania ze ścian, ustawiania w gablotach, a także kontroli stanu zachowania zabytków w trakcie wypożyczenia przez pracowników MT (na koszt Wnioskodawcy).

Opcjonalne koszty (uzależnione od rodzaju wypożyczenia, specyfiki zbiorów itp.):

Biorący do używania jest zobowiązany do pokrycia następujących kosztów, uzgodnionych indywidualnie i zaakceptowanych przez strony:

 • koszt konserwacji zabytków (jeżeli zabytki wymagają przeprowadzenia zabiegów konserwatorskich) w pracowni konserwacji Muzeum Tatrzańskiego lub na zewnątrz;
 • koszt oprawy (passe-partout, ramy – dotyczy m.in. rysunków, grafik);
 • koszt podróży i diet, ewentualnie noclegu pracowników Muzeum Tatrzańskiego, w przypadku wstępnej kontroli miejsca ekspozycji, w którym będą prezentowane zabytki ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego;
 • koszt podróży i diet, ewentualnie noclegu kurierów lub konserwatorów Muzeum Tatrzańskiego, jeżeli zachodzi taka konieczność.

 

Podpisanie umowy i odbiór zabytków

Po ustaleniu wszystkich szczegółów wypożyczenia Muzeum Tatrzańskie wysyła Wnioskodawcy umowę użyczenia w dwóch (w przypadku konserwacji zewnętrznej w trzech) egzemplarzach. Po podpisaniu umowy jeden egzemplarz zostaje odesłany do Muzeum Tatrzańskiego. Dział Inwentaryzacji powinien otrzymać oryginał umowy nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem wydania zabytków. Jeśli wypożyczenie wymaga zawarcia polisy ubezpieczeniowej Wnioskodawca powinien ją dostarczyć do Muzeum Tatrzańskiego najpóźniej w dniu wypożyczenia.

Termin wydania/zwrotu muzealiów powinien być uzgodniony z Działem Inwentaryzacji z, co najmniej, dwutygodniowym wyprzedzeniem (inwentaryzacja@muzeumtatrzanskie.pl).

W przypadkach nadzwyczajnych odstąpienie od powyższej procedury jest możliwe jedynie za zgodą dyrektora Muzeum Tatrzańskiego.

RAPORT O WARUNKACH WYSTAWIENNICZYCH – do pobrania

 

Wsparcie działalności Muzeum

Serdecznie zapraszamy do podjęcia współpracy, polegającej na wsparciu finansowym działalności kulturalnej Muzeum Tatrzańskiego. Współpraca ta może mieć zarówno charakter sponsoringu jak i mecenatu.

Muzeum Tatrzańskie jest instytucją kultury posiadającą 11 muzeów i galerii sztuki, znajdujących się w Zakopanem i regionie. Wystawy Muzeum Tatrzańskiego odwiedzane są przez ok. 140 000 osób rocznie, a liczba ta zwiększa się z roku na rok. Naszą stronę internetową, odwiedziło w ciągu roku ok. 440 000 internautów.
Zwracamy uwagę na możliwość sponsorowania działalności Muzeum Tatrzańskiego, obejmującego zarówno kompleksowe wspieranie działalności Muzeum, jak I sponsoring poszczególnych wydarzeń. Przy współpracy jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje.

Wierzymy, że mecenat lub sponsoring z Państwa strony będzie służyć promocji wizerunku Państwa firmy. Nam natomiast współpraca ta pozwoli na zrealizowanie ambitnych celów kulturalnych, artystycznych i organizacyjnych.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu z:
e-mail: biuro@muzeumtatrzanskie.pl
tel. 18-20-152-05
numer konta: ING Bank Śląski S.A. 80 1050 1722 1000 0023 7222 7302

Przyjaciel Muzeum Tatrzańskiego

31.12.2013 Dyrektor Muzeum Tatrzańskiego Anna Wende–Surmiak wprowadziła w życie program Przyjaciel Muzeum Tatrzańskiego, dla osób, które wspierają działania Muzeum Tatrzańskiego finansowo, rzeczowo, merytorycznie i medialnie.

Jak zostać przyjacielem muzeum?
§ 3 i 4 Zarządzenia dyrektora mówi:
Dyrektor może nadać tytuł:
Przyjaciel Muzeum Tatrzańskiego – tytuł przyznawany za wsparcie finansowe, medialne, rzeczowe, merytoryczne działań Muzeum Tatrzańskiego lub tytuł przyznawany za wieloletnie lub szczególne wsparcie działań Muzeum.
Kandydatów na PRZYJACIELA zgłaszają Dyrektor Muzeum Tatrzańskiego, Z-ca Dyrektora Tatrzańskiego oraz kierownicy działów oraz samodzielni specjaliści Muzeum Tatrzańskiego do dnia 28 lutego każdego roku, zaś ostateczną decyzję nadaniu tytułu podejmuje Dyrektor Muzeum Tatrzańskiego do dnia 5 marca.

Do czego uprawnia tytuł przyjaciela muzeum?
§ 5 i 6 stanowią, że:
Nadanie tytułu PRZYJACIELA uprawnia do:
Otrzymania karty Przyjaciel Muzeum Tatrzańskiego, uprawniającej do całorocznego, bezpłatnego wstępu na wystawy i udziału we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Tatrzańskie.
Kuratorskiego oprowadzania organizowanego przynajmniej jeden raz w roku po wybranej wystawie.
otrzymywania drogą mailową informacji o bieżącej działalności Muzeum.
otrzymywania zaproszeń na wernisaże i inne wydarzenia organizowane przez Muzeum
udziału w spotkaniach zamkniętych z udziałem artystów, kuratorów, kolekcjonerów oraz przedsiębiorców, organizowanych przez Muzeum

Karta Przyjaciel Muzeum Tatrzańskiego, jest kartą imienną wydawaną na osobę prywatną (wymieniona z imienia i nazwiska na odwrocie karty), jak i przedsiębiorstwo lub instytucję, którą reprezentuje Zarząd lub przedstawiciel firmy (wymieniony z imienia i nazwiska na odwrocie karty). Karta wydawana jest na okres 1 roku.
Termin ważności karty Przyjaciela Muzeum Tatrzańskiego znajduje się na jej odwrocie.

Wpisz szukane wyrażenie