Udostępnianie zasobów archiwalnych

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 roku o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2021 poz. 1641, zm: Dz. U. z 2022 poz. 1700) [dalej zwana „ustawą”] określa zasady otwartości danych, zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje (art. 1 Ustawy). Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego (rozumianą jako każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu zobowiązanego) w jakimkolwiek celu z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego miedzy podmiotami zobowiaząnymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych (art. 2 pkt 8,12,13 Ustawy)).

Przepisów ustawy nie stosuje się do informacji sektora publicznego, których udostępnianie lub przekazanie zostało uzależnione od wykazania przez użytkowników interesu prawnego lub faktycznego na podstawie odrębnych przepisów.

 

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Muzeum Tatrzańskiego w celu ich ponownego wykorzystywania

Muzeum Tatrzańskie im dra Tytusa Chałubińskiego udostępnia cyfrową dokumentację fotograficzną obiektów ze swych zbiorów do ponownego wykorzystania oraz wydaje zgodę na ponowne wykorzystanie na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

Muzeum Tatrzańskie udostępnia dokumentację cyfrową obiektów do ponownego wykorzystania lub wydaje zgodę na jej ponowne wykorzystanie, gdy zostaną poniesione koszty udostępnienia (o ile wystąpiły) oraz pod warunkiem podania wszystkich informacji zgodnie z przesłaną ofertą, bądź warunkami zawartymi dla ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego dla materiałów umieszczonych na BIP-ie.

 

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

1)  udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

2)  udostępniona na stronie internetowej

3)  przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

Kogo dotyczy:

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (art. 5 Ustawy).

Ograniczenia prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu:

1)       ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa lub prywatność osoby fizycznej, w tym ochronę danych osobowych;

2)       w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw;

3)      w zakresie informacji sektora publicznego, których wytwarzanie przez Muzeum nie należy do zakresu jego zadań publicznych określonych prawem;

4)      w zakresie informacji sektora publicznego powiązanych z depozytami znajdującymi się w posiadaniu Muzeum, o ile ich właściciele umownie wyłączyli możliwość ich udostępniania lub przekazywania w całości lub w określonym zakresie;

5) w zakresie informacji sektora publicznego objętych prawami własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej lub prawami własności przemysłowej podlegającymi ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej

5)      w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa autorskie i prawa pokrewne przysługują podmiotom innym niż Muzeum;

6)      w zakresie informacji sektora publicznego, której prawa na podstawie ustawy o ochronie baz danych, o ochronie prawnej odmian roślin, przysługują podmiotom innym niż Muzeum;

7)      w zakresie informacji sektora publicznego, będących w posiadaniu Muzeum, w przypadku gdy pierwotnym właścicielem autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych były podmioty inne niż Muzeum, a czas trwania tych praw nie wygasł;

8)      w zakresie informacji służących zapewnieniu bezpieczeństwa muzealiom ze względu na ochronę przed zagrożeniem pożarowym, kradzieżą i innego rodzaju niebezpieczeństwem, które grozi zniszczeniem lub utratą zbiorów.

Muzeum ma prawo odmowy utworzenia informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania w przypadku gdy jej przygotowanie spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności (art. 10 ust. 4 Ustawy).

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dla informacji publicznych udostępnianych w BIP

Jeśli dla danej informacji udostępnionej w BIP nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do (art. 15 Ustawy):

  1. poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej sektora publicznego
  2. poinformowania o przetworzeniu informacji sektora publicznego  ponownie wykorzystywanej
  3. poinformowania o zakresie odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za udostępniane lub przekazywane  w celu ponownego wykorzystania informacje sektora publicznego.
  4. W przypadku obiektów mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne należy poinformować o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

 

Warunki ponownego wykorzystywania dla informacji udostępnianych na wniosek

Warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania określa się odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

Muzeum może w szczególności określać warunki ponownego wykorzystywania ograniczające wykorzystywanie informacji sektora publicznego:

  1. W działalności komercyjnej lub na określonych polach eksploatacji, jeżeli dotyczą zbiorów o charakterze martyrologicznym oraz zawierają godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej, a także herby, reprodukcje orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych bądź innych odznaczeń.
  2. w działalności niekomercyjnej, jeżeli są powiązane z obiektami objętymi roszczeniami osób trzecich lub niebędącymi własnością podmiotu zobowiązanego.

 

Zasady odpowiedzialności

Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

Muzuem nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym posiadane przez nas uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych.

 

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Wniosek o ponowne wykorzystanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego (art. 39 Ustawy):

1) nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych;

2) są udostępniane w innym systemie teleinformatycznym niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;

3) będą wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;

4) są udostępniane lub zostały przekazane na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

We wniosku Zamawiający podaje autora, tytuł i nr inwentarzowy obiektu oraz cel jego ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której dokumentacja zostanie wykorzystywana, w szczególności wskazanie dóbr, produktów i usług.

Muzeum Tatrzańskie udostępnia dokumentację fotograficzną w posiadanym przez siebie rozmiarze i formacie.

Muzeum Tatrzańskie nie udostępnia:

1) surowych (nieobrobionych) plików

2) plików z klinami barwnymi lub innymi elementami w kadrze

3) plików w innych formatach niż JPG i TIFF

4) plików interpolowanych (powiększanych/skalowanych)

5) plików szparowanych (wycinanych z tła)

Muzeum Tatrzańskie ma prawo odmówić wydania dokumentacji cyfrowej do ponownego wykorzystania w wypadku gdy nie posiada cyfrowej dokumentacji fotograficznej obiektów ze swych zbiorów, o które wnioskuje Zamawiający i wykonanie dokumentacji powoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności lub obiekty, o ponowne wykorzystanie dokumentacji których zwraca się zamawiający, objęte są roszczeniami osób trzecich.

 Termin rozpatrzenia

Termin realizacji wniosku to 14 dni roboczych od daty wpłynięcia do Muzeum Tatrzańskiego prawidłowo wypełnionego wniosku. W wypadku dni wolnych od pracy (soboty, niedziele, święta), w sytuacji gdy wniosek wpłynie w dzień poprzedzający święto po godzinach urzędowania Muzeum Tatrzańskiego, dniem przyjęcia wniosku jest pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym od pracy.

Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, Muzeum Tatrzańskie zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące  od dnia poprawnie złożonego wniosku, bądź poinformuje wnioskodawcę o odmowie udostępnienia, a także o jej powodach.

 Opłaty

Muzeum Tatrzańskie udostępnia bezpłatnie wyłącznie będącą w jego posiadaniu cyfrową dokumentację fotograficzną obiektów ze swych zbiorów. W wypadku gdy przekazanie zdjęć wymaga przesłania pocztą lub drogą internetową, Zamawiający opłaca z góry następujące koszty:

1) nośników danych

2) koszty przesyłki

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji sektora publicznego na wniosek, Muzeum poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Muzeum może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

W przypadku udostępnienia lub przekazania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania w celach innych niż niekomercyjne o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym Muzeum może nałożyć dodatkowe opłaty, uwzględniające koszty gromadzenia, produkowania, reprodukowania, rozpowszechniania, ochrony i ustalania praw.

W wypadku gdy realizacja wniosku wymaga wykonania dokumentacji, której Muzeum Tatrzańskie nie posiada i poniesienia dodatkowych kosztów lub wykonania dodatkowych czynności, Muzeum przedstawia zamawiającemu ofertę na wykonanie dokumentacji i po jej przyjęciu przez Zamawiającego określa nowy termin realizacji, przy czym czas akceptacji przez Zamawiającego, złożonej przez Muzeum Tatrzańskie oferty, jest doliczany do czasu realizacji wniosku. Oferta uwzględnia następujące koszty własne, niezbędne dla realizacji wniosku:

1) przygotowanie obiektu do fotografowania (m.in. transport, rozramowanie, zabiegi konserwatorskie)

2) wykonanie dokumentacji foto (m.in. amortyzacja sprzętu, czas pracy fotografa)

3) obróbka zdjęcia cyfrowego (m.in. amortyzacja sprzętu, czas pracy grafika)

4) ustalenia praw do depozytów, ewentualnie praw autorskich

5) koszty przesyłki

6) koszty nośników danych

7) w wypadku wykorzystania w celach innych niż niekomercyjne, badawcze, naukowe, edukacyjne – dodatkowo kwotę odpowiadającą 5 punktom procentowym powyżej stopy referencyjnej NBP.

Koszty udostępnienia informacji sektora publicznego oblicza się indywidualnie, z zastrzeżeniem iż opłaty te nie mogą być wyższe niż maksymalne stawki określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23.01.2023  r. w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 282)

Miejsce składania dokumentów:

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w postaci papierowej na adres:
Muzeum Tatrzańskie im Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
ul. Krupówki 10
34-500 Zakopane

z dopiskiem – UDOSTĘPNIENIE

albo elektronicznej na adres e-mailowy:

fotografia@muzeumtatrzanskie.pl

 

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy udostępnienia informacji sektora publicznego oraz decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

– przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

– skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

 

Wpisz szukane wyrażenie