Deklaracja Dostępności

Wstęp deklaracji

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum tatrzańskiego.

Dane teleadresowe jednostki

Siedziba:
ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane

Tymczasowy adres korespondencyjny:
ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 34-500 Zakopane

tel. 18-201-52-05
E-mail: biuro@muzeumtatrzanskie.pl

Strona internetowa: www.muzeumtatrzanskie.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-10.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-12-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • brak spójnej struktury nagłówków
 • istnienie nieaktywnych odnośników do bieżącej strony (#)
 • istnienie pustych alternatywnych tekstów dla elementów
 • niedostosowanie niektórych plików ściągalnych PDF
 • niski kontrast niektórych elementów (możliwość zmiany kontrastu odpowiednim widgetem)

 

Strona podmiotowa posiadają następujące ułatwienia:

 • wyłączenie animacji na stronie
 • możliwość zmiany wielkości liter na stronie
 • opcja obrazów w skali szarości
 • opcja odwrócenia kolorów
 • opcja włączenia prostej czcionki

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Muzeum Tatrzańskiego oraz z pomocą walidatora internetowego https://wave.webaim.org/

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Michalska, amichalska@muzeumtatrzanskie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 533 925 111. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Dostępność architektoniczna

 • Dostosowanie toalety dla osób z niepełnosprawnościami w willi Oksza, zakup najazdów na progi.
 • Dostosowanie toalety dla osób z niepełnosprawnościami w Galeri Władysława Hasiora.
 • Dostosowanie toalety dla osób z niepełnosprawnościami w Zagrodzie Sołtysów w Jurgowie, dostępność progów najazdowych.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami w willi Koliba, podnośnik przy wejściu na wózek inwalidzki.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, najazd do wejścia (Roje).

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. www.rpo.gov.pl

 

Dodatkowe, istotne informacje nt. dostępności

Filie Muzeum Tatrzańskiego są w trakcie oraz przed remontem konserwatorskim uwzględniającym dostosowanie każdego z obiektów dla osób z niepełnosprawnościami.

Aktualnie trwają prace nad nową wersją strony internetowej Muzeum Tatrzańskiego, w pełni zgodniej z wytycznymi WCAG 2.1 AA. Zakończenie tych prac i publikacja strony w pełni dostosowanej do wymagań prawnych planowana jest na koniec października 2020 roku.

Wpisz szukane wyrażenie