Deklaracja Dostępności

Wstęp deklaracji

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum tatrzańskiego.

Dane teleadresowe jednostki

Siedziba:
ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane

Siedziba administracyjna, adres korespondencyjny:
ul. Droga na Koziniec 8, 34-500 Zakopane

tel. 18-201-52-05
E-mail: biuro@muzeumtatrzanskie.pl

Strona internetowa: www.muzeumtatrzanskie.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-10.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • brak spójnej struktury nagłówków
 • istnienie nieaktywnych odnośników do bieżącej strony (#)
 • istnienie pustych alternatywnych tekstów dla elementów
 • niedostosowanie niektórych plików ściągalnych PDF
 • niski kontrast niektórych elementów (możliwość zmiany kontrastu odpowiednim widgetem)

 

Strona podmiotowa posiadają następujące ułatwienia:

 • wyłączenie animacji na stronie
 • możliwość zmiany wielkości liter na stronie
 • opcja obrazów w skali szarości
 • opcja odwrócenia kolorów
 • opcja włączenia prostej czcionki

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Muzeum Tatrzańskiego oraz z pomocą walidatora internetowego https://wave.webaim.org/

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Michalska, dostepnosc@muzeumtatrzanskie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 533 925 111. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Dostępność architektoniczna

Galeria Sztuki w willi Oksza, ul. Zamoyskiego 25, Zakopane

 • Teren ogrodzony jest bramą wjazdową i furtką wejściową, prowadzącą ok. 300 m, wewnętrzną drogą do budynku.
 • Na placu za budynkiem znajdują się miejsca parkingowe oraz miejsca dla osób z niepełnosprawnością. Nawierzchnia wokół budynku wyłożona jest kostką granitową z głębokimi odstępami co stanowi utrudnienie dla osób poruszających się na wózku.
 • Wejście główne znajduje się z tyłu budynku, w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu
 • Do drzwi prowadzi ok. 9 metrowej długości podjazd z płaskiego, utwardzonego betonem kamienia o nachyleniu 3,6 %.
 • Zachowana jest przestrzeń manewrowa przed wejściem o wymiarach 150×150 cm
 • Tuż za drzwiami wejściowymi znajduje się długi korytarz z drewnianymi ławami i dwoma rzędami wieszaków (na wyższym i niższym poziomie)
 • Na parterze budynku znajdują się toalety ogólnodostępne oraz toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Budynek nie jest wyposażony w windę, przez co osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą zwiedzać tylko parter.
 • W budynku brak pętli indukcyjnych
 • Z parteru na pierwsze piętro prowadzą drewniane schody łamane, bez oznaczeń kontrastowych i fakturowych, wyposażone w barierkę.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Chałupa Gąsieniców Sobczaków, Droga do Rojów 6, Zakopane

 • Wszystkie pomieszczenia przeznaczone dla publiczności znajdują się na jednym poziomie (parterze). Użytkowe poddasze nie jest udostępnianie zwiedzających.
 • Do budynku można wejść także od tyłu (wejście dla obsługi), jednak jest to wejście do którego prowadzą schody.
 • Przy budynku nie ma miejsc parkingowych, jednak dla osób z niepełnosprawnościami udostępniany jest plac przed budynkiem (za ogrodzeniem). Aby uzyskać zgodę na wjazd na teren Muzeum należy zwrócić się z tą prośbą do obsługi
 • Teren przed furtką wejściową pokryty jest nawierzchnią z kamienia łupanego. Od furtki do wejścia prowadzi chodnik a później podjazd z kamienia łamanego
 • Wejście do budynku ma próg, jednak jest on zniwelowany poprzez dodanie deski drewnianej, która umożliwia pokonanie przeszkody przez osoby poruszające się na wózkach. Drzwi posiadają wolny od przeszkód prześwit szerokości 90 cm, przestrzeń manewrowa przed drzwiami wejściowymi ma wymiary nie mniejsze niż 150 x 150 cm.
 • W tylnej części budynku, znajduje się oznakowana toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchu. W toalecie zapewniona jest przestrzeń manewrowa o wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m.
 • Drzwi w budynku są szerokie, posiadają wolny od przeszkód prześwit szerokości nie mniejszej niż 90 cm. Drzwi te są jednak niskie, nie mają kontrastowego oznaczenia na górnej części framugi – stanowią utrudnienie dla osoby z niepełnosprawnością wzroku.
 • W drzwiach wejściowych, jak i w środku budynku, pomiędzy salami wystawowymi, umieszczone są progi. Różnica wysokości została zniwelowana, w przypadku części z nich, poprzez montaż najazdowych, wyprofilowanych, trójkątnych desek, dzięki którym osoba poruszająca się na wózku ma możliwość przejechania przez próg.
 • Lada kasy znajduje się na prawidłowej wysokości od 70 – 80 cm, pod ladą nie ma miejsca na nogi osoby poruszającej się na wózku.
 • W budynku brak pętli indukcyjnych
 • W pomieszczeniu kasy znajduje się powierzchnia manewrowa dla osoby poruszającej się na wózku o powierzchni nie mniejszej niż 150 x150 cm.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba, ul. Kościeliska 18, 34-500 Zakopane

 • Przed budynkiem parking blisko wejścia do Muzeum
 • Wejście znajduje się z tyłu budynku, prowadzi do niego utwardzona ścieżka dostępna dla osób poruszających się na wózku
 • Przy wejściu znajduje się podnośnik dla wózków
 • Pętla indukcyjna zamontowana w kasie
 • W pomieszczeniu kasy znajduje się powierzchnia manewrowa dla osoby poruszającej się na wózku o powierzchni nie mniejszej niż 150 x150 cm.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • Po prawej stronie od wejścia znajduje się szatnia z dwoma rzędami wieszaków
 • Toaleta dostępna znajduje się obok szatni. W toalecie zapewniona jest przestrzeń manewrowa min. 1,5×1,5 m
 • Ze względu na brak windy w budynku osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą zwiedzać tylko parter
 • Sale z ekspozycją nie posiadają progów – swobodny przejazd dla wózków
 • Teren wokół budynku posiada ścieżki częściowo utwardzone – przejazd wózkiem może sprawiać trudność

Galeria Władysława Hasiora, ul. Jagiellońska 18B, 34-500 Zakopane

 • Dojazd samochodem do Galerii od ul. Piaseckiego.
 • Przed budynkiem znajduje się parking. Dojście z parkingu do wejścia głównego galerii po utwardzonej ścieżce – swobodny przejazd dla wózków
 • Po prawej stronie od wejścia znajduje się kasa.
 • W budynku brak pętli indukcyjnych
 • Po lewej stronie od wejścia znajduje się szatnia. Posiada ona schody, które nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchu
 • Na wprost od wejścia znajdują się schody prowadzące w dół na ekspozycję stałą
 • W budynku znajduje się dostosowana toaleta, która znajduje się na końcu ekspozycji stałej (parter)
 • Ze względu na brak windy osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą zwiedzać tylko parter
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Willa Koziańskich (siedziba administracyjna Muzeum Tatrzańskiego), ul. Droga na Koziniec 8, 34-500 Zakopane

 • Przed budynkiem niewielki parking
 • Budynek wyposażony jest w windę.
 • Dla osób z niepełnosprawnością ruchu dostępny jest parter (Biblioteka z czytelnią) i I piętro budynku (Administracja)
 • Dla osób z niepełnosprawnością ruchu niedostępne jest poddasze
 • Ścieżki wokół budynku wyłożone są kostką
 • W ogrodzie willi znajdują się alejki utwardzone i wyłożone kostką. Ze względu na różnice wysokości terenu przejazd wózkiem może być miejscami utrudniony
 • W budynku brak zamontowanych pętli indukcyjnych
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W filiach Muzeum Tatrzańskiego:

 • Galeria Sztuki w willi Oksza, ul. Zamoyskiego 25
 • Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba, ul. Kościeliska 18
 • Galeria Władysława Hasiora, ul. Jagiellońska 18B
 • Zagroda Sołtysów w Jurgowie, Jurgów 215
 • Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze, Zagóra 86

– znajdują multimedialne tablice informacyjne dostosowane dla osób z niepełnosprawnością wzorku

 • Każda z wymienionych filii posiada audioprzewodniki (audioguide)
 • Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba posiada aplikację na smartfony i tablet dostosowaną dla osób z niepełnosprawnością wzroku (oprowadzanie z audiodeskrypcją) i niepełnosprawnością słuchu (oprowadzanie w PJM). Aplikacja do pobrania ze sklepu Google Play i AppStore

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. www.rpo.gov.pl

 

Dodatkowe, istotne informacje nt. dostępności

Filie Muzeum Tatrzańskiego są w trakcie oraz przed remontem konserwatorskim uwzględniającym dostosowanie każdego z obiektów dla osób z niepełnosprawnościami.

Wpisz szukane wyrażenie