OFERTA PRACY – Księgowy/Księgowa

DYREKTOR MUZEUM TATRZAŃSKIEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
ogłasza nabór na stanowisko: księgowy/księgowa

Kandydat na stanowisko musi spełniać poniższe wymagania:

 

 1. Ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną;
 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. Brak prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwo skarbowe;
 4. Umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (Windows, Excel, Word, programy finansowo-księgowe);
 5. Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do przedmiotowej ustawy;
 6. Znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej;
 7. Znajomość przepisów dotyczących gospodarowania mieniem jednostki;
 8. Odpowiedzialność, systematyczność, terminowość i dokładność w pracy;
 9. Posiada obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016. 902 ze zmianami);
 10. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, w zakresie potrzebnym do wykonywania obowiązków księgowego.

 

 

Mile widziane:

 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, kodeksu postępowania administracyjnego, rachunkowości, egzekucji administracyjnej, prawa podatkowego, ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu Pracy,
 • kreatywność, otwartość, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,
 • dobra organizacja pracy, inicjatywa i konsekwencja w działaniu, umiejętność analitycznego myślenia, dokładność i skrupulatność,
 • prawo jazdy kat. B

 

Wymagane dokumenty:

 • Cv i list motywacyjny;
 • Kopia dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje;
 • Klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej oferty
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 2)

 

Warunki pracy:

 • rodzaj umowy – umowa o pracę
 • wymiar czasu pracy – pełny
 •  etat
 • miejsce pracy: Muzeum Tatrzańskie, Zakopane, Droga na Koziniec 8

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury
 • stabilne zatrudnienie

 

Do zadań pracownika należeć będzie:

 1. Dekretacja dowodów księgowych wg obowiązującego planu kont.
 2. Księgowanie na kontach systemem komputerowym operacji gospodarczych.
 3. Uzgadnianie zapisów księgowych, sporządzanie wydruków komputerowych kont syntetycznych i analitycznych oraz dziennika księgowań za dany miesiąc.
 4. Sporządzanie faktur VAT, sporządzanie plików JPK_V7.
 5. Prowadzenie ksiąg pomocniczych w zakresie gospodarki magazynowej.
 6. Sporządzanie przelewów.
 7. Sporządzanie raportów kasowych do wydatków i przychodów.
 8. Przyjmowanie i odprowadzanie wpłat dochodów własnych z filii Muzeum.
 9. Prowadzenie dokumentacji kasowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Prowadzenie inwentarzowych ksiąg do kont pozabilansowych.
 11. Sporządzanie list potrąceń m.in: składki PKZP, ZFŚS sporządzanie przelewów potrąceń płacowych wg list płac.
 12. Podejmowanie z banku środków pieniężnych.
 13. Znakowanie środków trwałych oraz przedmiotów nietrwałych będących w użytkowaniu.
 14. Sporządzanie wydruków komputerowych kont syntetycznych i analitycznych oraz dziennika księgowań za dany miesiąc.
 15. Przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów, m. in. obowiązujących w muzealnictwie, BHP, p. poż..
 16. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego, jednak nie będących w sprzeczności z zakresem obowiązków.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Administracji Muzeum Tatrzańskiego, 34-500 Zakopane, Droga na Koziniec 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy księgowa/księgowy” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kadry@muzeumtatrzanskie.pl w nieprzekraczającym terminie do dnia 28.12.2022 roku do godziny 12:00.

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Zakopane, 09.12.2022 r.

Wpisz szukane wyrażenie