OFERTA PRACY – Stanowisko ds. administracji

DYREKTOR MUZEUM TATRZAŃSKIEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
ogłasza nabór na stanowisko: ds. administracji

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

 

 Wymagania

 • Wykształcenie średnie;
 • Znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, w tym pakietu Office
 • Sumienność, dokładność, samodzielność i odpowiedzialność, a także dobra organizacja pracy;
 • Dyspozycyjność.

Zakres obowiązków

 • Koordynowanie działania podległych filii i oddziałów Muzeum, w szczególności Muzeum Palace w zakresie organizacji i administracji;
 • Zaopatrzenie we wszelkie bieżące środki niezbędne dla funkcjonowania Muzeum Palace i podległych filii (środki czystości, materiały biurowe, narzędzia, wyposażenie pomieszczeń, apteczki, środki BHP, ubrania robocze itp.);
 • Współpraca z działami Muzeum i samodzielnymi stanowiskami;
 • Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji, a także archiwizacja wytwarzanych dokumentów;
 • Sporządzanie planów pracy, sprawozdań oraz planów finansowych w zakresie stanowiska pracy;
 • Zarządzanie sprawami mienia Muzeum Palace i podległych filii w tym naprawy gwarancyjne, nadzór nad bieżącą eksploatacją, zakupy, wymiana zużytego sprzętu, wymiana elementów eksploatacyjnych, itp. oraz zapewnienie dostępu do mediów i infrastruktury technicznej;
 • Nadzór nad czystością i estetyką pomieszczeń muzealnych i posesji w wyznaczonych oddziałach i filiach Muzeum, w szczególności Muzeum Palace (prace porządkowe w budynkach i na posesjach, odśnieżanie, zrzucanie lodu, posypywanie chodników, prace ogrodowe, koszenie trawy, grabienie liści, sprzątanie itp.);
 • Nadzór nad prawidłową eksploatacją mediów (woda, gaz, elektryczność), kontrola zużycia, wprowadzanie mechanizmów działania w zgodzie z ekologią;
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego, które nie są sprzeczne z przepisami prawa i umową o pracę;
 • Przestrzeganie przepisów BHP i p .poż. obowiązujących w muzealnictwie;
 • Dbałość o wizerunek Muzeum Tatrzańskiego;
 • Sprawowanie nadzoru nad harmonogramem i realizacją działalności merytorycznej, w tym edukacyjnej i popularyzatorskiej w wyznaczonych oddziałach i filiach Muzeum, w szczególności Muzeum Palace;
 • Bezpośredni nadzór nad organizacją pracy pracowników ekspozycji w wybranych oddziałach i filiach Muzeum, w szczególności Muzeum Palace oraz współpraca przy harmonogramowaniu prac pracowników ekspozycji ze stanowiskiem ds. kadr i płac.

Warunki pracy

 • Rodzaj umowy: umowa o pracę;
 • wymiar czasu pracy: pełny etat
 • miejsce pracy: filie Muzeum Tatrzańskiego oraz praca w terenie
 • wynagrodzenie:  od 5.000,00 zł.  do 6.000,00 zł. brutto w zależności od stażu pracy

Oferujemy

 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • interesującą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;
 • stabilne zatrudnienie;

Wymagane dokumenty

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje;
 • klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej oferty pracy.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 2)

Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Organizacyjnym Muzeum Tatrzańskiego,
34-500 Zakopane, Droga na Koziniec 8 , w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko ds. administracji” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kadry@muzeumtatrzanskie.pl, w  terminie do dnia 27.12.2023 r. do godziny 12:00. Decyduje data wpłynięcia ofert do Muzeum. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 20 152 05.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Zakopane, 13.12.2023 r.

Wpisz szukane wyrażenie