ZAPYTANIE OFERTOWE – usługa tworzenie archiwum dot. historii “Palace” w Zakopanem

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie zarządzenia nr 45/2017 Dyrektora Muzeum Tatrzańskiego z dnia 29.11.2017 r. w sprawie trybu postępowania przy  udzieleniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający – Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usług, określonych poniżej;

 

1. Zamawiający:

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 

2. Przedmiot zamówienia:

Usługa tworzenie archiwum dot. historii „Palace” w Zakopanem

 

Szczegółowy zakres zamówienia:
 1. Tworzenie archiwum historycznego Muzeum Tatrzańskiego dotyczącego terenu Podhala, Spiszu i Orawy, ze szczególnym uwzględnieniem Zakopanego w okresie od ok. 1918 do ok. 1970. W ramach pracy należy poszukiwać, waloryzować, a następnie pozyskiwać do zbiorów muzeum materiały, pamiątki, zdjęcia, dokumenty, notatki, przedmioty z tego okresu, itp., których wartość
  i znaczenie uzasadniają ich przyjęcie do zbiorów Muzealnych.
 2. Pozyskanie dokumentacji z instytucji zewnętrznych, archiwów, bibliotek, itp., np. z Instytutu Pamięci Narodowej dotyczącej:
 • budynku Palace w Zakopanem
 • historii II wojny światowej na Podhalu,
 • Postaci związanych z Podhalem
 • Oddziałów wojskowych i partyzanckich działających na terenie Podhala
 • Okresu dwudziestolecia międzywojennego i okresu po II wojnie światowej do ok. lat 70. XX wieku
 1. Pozyskiwanie i analiza literatury dotyczącej II Wojny Światowej na Podhalu
  i Spiszu. Tworzenie zasobu bibliotecznego.
 2. Tworzenie bazy danych, segregacja i opracowywanie pozyskanych materiałów na podstawie ustalonego systemu i sposobu archiwizacji.
 3. Pozyskanie wywiadów, nagrań filmowych, skanów lub innych kopii materiałów dotyczących II RP i II WŚ na Podhalu i Spiszu. Pozyskiwanie praw autorskich
  i praw do publikacji gromadzonych materiałów, o ile ich pozyskanie jest możliwe.
 4. Uczestnictwo lub/i przeprowadzanie wywiadów ze świadkami wydarzeń
  w Zakopanem w okresie, o którym mowa w ust. 1. W ramach tego zadania należy zarejestrować rozmowę, a następnie zabezpieczyć nagranie na dyskach.
 5. Zlecenie wykonywane będzie w wymiarze 40h tygodniowo w trybie niestacjonarnym. Rozliczenie
  i raportowanie wykonanych prac odbywać się będzie 1 raz w tygodniu w ustalony dzień.
 6. Uczestnictwo w pracach nad wytycznymi do wystawy
 7. Wykonywanie innych zadań związanych pozyskaniem i opracowywaniem materiałów i informacji związanych z okresem, o którym mowa w ust. 1..

 

3. Termin realizacji zamówienia:

07.2020 – 29.12.2020 r. z zastosowaniem 40h w tygodniu

 

4. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe (cena ewentualnie inne kryteria oceny składanych ofert)

Cena – 100%
dodatkowe warunki wymagane od osoby/osób wykonującej/ych zlecenie:
 1. Wykształcenie wyższe kierunkowe – historia lub archiwistyka;
 2. Znajomość tematyki związanej z okresem międzywojnia, II wojny światowej oraz historii współczesnej na terenach Podhala, szczególnie wydarzeń związanych z Miastem Zakopane oraz d. pensjonatem „Palace”;
 3. Biegła znajomość języka angielskiego;
 4. Dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu office, programów do obróbki dźwięku/video;
 5. Znajomość obsługi sprzętu audio-video, kamer, dyktafonów itp.
 6. Znajomość podstaw archiwistyki;

 

5. Inne istotne warunki zamówienia

 1. Praca w terenie, poza miejscem zamieszkania, możliwe wyjazdy i wizyty
  w instytucjach krajowych i zagranicznych,
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość występowania do Wykonawców
  o uzupełnienie ofert lub wyjaśnienie ich treści;
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji jakości świadczonych usług pod kątem ich zgodności z wymaganiami niniejszego zaproszenia.
  W razie stwierdzenia niezgodności oferty z tymi warunkami oferta będzie podlegać odrzuceniu i nie będzie brana pod uwagę przy ocenie;
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji treści oferty lub żądania złożenia przez Wykonawców ofert dodatkowych, zawierających warunki realizacji nie mniej korzystne niż w ofertach pierwotnych;
 5. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania
 6. Przewidywalna forma współpracy – umowa zlecenie.
 7. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zlecenia oraz zaakceptować wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
 8. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków

 

Oświadczenie  o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczeniu koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania oraz dokumenty poświadczające wykształcenie.

 

6. Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (zał.nr.1 do niniejszego zapytania ofertowego). Ofertę wraz z załącznikami sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej (można przesłać mailem, faksem), na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na usługę tworzenie archiwum dot. historii „Palace” w Zakopanem”. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w sekretariacie , pocztą, pocztą elektroniczną na adres: biuro@muzeumtatrzanskie.pl

 

Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy składać w sekretariacie Muzeum Tatrzańskiego, 34-500 Zakopane
ul. Chałubińskiego 7 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@muzeumtatrzanskie.pl w terminie do dnia 19 czerwca 2020 roku do godziny 12:00

  


PLIKI DO POBRANIA:

ADM.4.270-6_2020 Zapytanie ofertowe Historyk Palace.pdf

ADM.4.270-6_2020_umowa – załacznik nr 2 historyk-dokumentalista.docx

ADM.4.270-6_2020_załacznik nr 1 wzór oferty.docx

ADM.4.270-6_2020_Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.docx


Wpisz szukane wyrażenie