Co nowego w muzeum?

“Grafikę mamy w naturze” – ogłaszamy konkurs na najlepszy wzór na koszulkę!

“Grafikę mamy w naturze” – ogłaszamy konkurs na najlepszy wzór na koszulkę!

Ogłaszamy Konkurs na najlepszy wzór na koszulkę. Prace   studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pod nazwą  “Grafikę mamy w naturze” zostaną zaprezentowane na naszym  FB.

W ramach współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym, studenci Instytutu Grafiki i Wzornictwa oraz Instytutu Sztuki Mediów Uniwersytetu Pedagogicznego, przygotowali wzór na koszulkę o tematyce związanej z  MT. Muzeum wyznaczyło trzy hasła do których mogli odnieść się studenci („Tatry”, „Witkacy”, „Kulturę mamy w naturze”),

Zachęcamy do oddawania głosów na najlepsze według Państwa uznania  prace. Spośród wszystkich zgłoszonych projektów, trzy najlepsze będą brały udział w rundzie  finałowej. Jury wybierze jednego  zwycięzcę , który otrzyma album “Witkacy”, autorstwa Anny Żakiewicz.

        REGULAMIN KONKURSU „Grafikę mamy w naturze “

 

 

 • 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się̨ konkurs pod nazwą „Grafikę mamy w naturze“ (zwany dalej Konkursem).

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem z siedzibą ulica Krupówki 10.

 

 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie internetowej pod adresem: www.muzeumtatrzanskie.pl oraz na profilu FB Organizatora (zwanej dalej Stroną).

 

 1. Sponsorem nagrody jest Muzeum Tatrzańskie.

 

 1. Muzeum Tatrzańskie organizuje Konkurs w celu popularyzacji Muzeum Tatrzańskiego.

 

 

 • 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 

 1. 1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność́ do czynności prawnych i przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w czasie trwania Konkursu, będące studentami Uniwersytetu Pedagogicznego i których prace zostały wcześniej zakwalifikowane.

 

 1. Osoby niepełnoletnie mogą̨ wziąć́ udział w Konkursie wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego (tj. rodzica lub opiekuna prawnego), który odbiera dalej zdefiniowaną Nagrodę̨ w przypadku jej wygrania przez osobę̨ niepełnoletnią.

 

 1. W Konkursie nie mogą̨ brać́ udziału pracownicy Organizatora, osoby pozostające z tymi podmiotami w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu oraz członkowie rodzin wszystkich wskazanych powyżej osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

 

 

 1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień́ Regulaminu w całości, z zobowiązaniem do jego przestrzegania, z potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i będą wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do danych oraz uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Administratorem danych osobowych jest Fundator Konkursu Muzeum Tatrzańskie im. Dra Chałubińskiego , 34-500 Zakopane ul. Krupówki 10.

 

 • 3 Zasady Konkursu

 

 1. Konkurs rozpocznie się̨ 21.04.2021 r. o godz. 00:00 i będzie trwać́ do 30.04.2021 r. do godz. 23:59.
 2. Łącznie 9 prac biorących udział w konkursie zostanie opublikowanych na profilu FB oraz Instagram Muzeum Tatrzańskiego. Swoje głosy internauci będą mogli oddawać w komentarzach postu konkursowego na FB Muzeum Tatrzańskiego.
 3. Zwycięzcy – trzy prace o największej liczbie prawidłowych głosów zostaną ogłoszeni 04.05.2021 o godzinie 16.00 w poście na oficjalnym Fanpage’u Muzeum Tatrzańskiego na Facebooku
 4. Nad prawidłowym przebiegiem Akcji i przyznaniem nagrody będą czuwać́ Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą̨ 3 osoby ze strony Organizatora: Julita Dembowska, Agata Sieprawska oraz Anna Zabdyrska.
 5. Decyzję o wyborze ostatecznego Zwycięzcy spośród trzech wytypowanych prac podejmuje Jury w 100% samodzielnie na podstawie subiektywnej oceny zrobionych projektów. Nie ma możliwości podważenia wyboru Jury.
 6. Każdy głosujący może wziąć udział w konkursie tylko raz. W przypadku publikacji komentarza z odpowiedzią więcej niż raz pod postem na Facebooku, tylko 1 komentarz będzie brany pod uwagę.
 7. Nagrodą główną będzie album „Witkacy” Anny Żakiewicz dla autora wybranego projektu/
 8. Nagrody nie będą podlegać́ wymianie na gotówkę̨ ani na inne nagrody rzeczowe. Rezygnacja z części Nagrody oznacza rezygnację z całości Nagrody. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić́ na inne osoby i podmioty.
 9. W celu pozyskania danych niezbędnych do przekazania Nagrody Zwycięzca będzie zobowiązany do kontaktu z Organizatorami Konkursu poprzez wysłanie wiadomości prywatnej wraz z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego na profil

https://www.facebook.com/muzeumtatrzanskie

 1. Nagroda zostanie dostarczona do zwycięzcy pocztą na wskazany przez niego adres –

o wszystkich szczegółach Zwycięzcy zostaną̨ poinformowani w wiadomości prywatnej na Facebooku.

 

 

 • 4 Dane osobowe

 

 1. Administratorem zbioru danych osobowych Uczestników (w tym Zwycięzców) będzie Muzeum Tatrzańskie z siedzibą Zakopane ulica Krupówki 10. Celem przetwarzania tych danych będzie przeprowadzenie Konkursu i wydanie Nagrody.

 

 1. Uczestnikom (w tym Zwycięzcom) przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania i usunięcia, zgodnie z Ustawą.

 

 

 • 5 Wykluczenie z Konkursu

 

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu, w tym dotyczące decyzji o wykluczeniu z Konkursu mogą̨ być́ składane przez Uczestników za pomocą̨ wiadomości na Facebooku na oficjalnym profilu Muzeum Tatrzańskiego nie później niż̇ do dnia 30.04.2021 r. do godziny 18:00.

 

 1. Reklamacja powinna zawierać́ dokładne dane personalne Uczestnika, numer telefonu oraz podstawę̨ reklamacji.

 

 1. Złożone reklamacje będą̨ rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż̇ do dnia 30.04.2021 r. do godziny 23:59

 

 1. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą̨ wiadomości e-mail. Decyzje Organizatora w postepowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

 

 

 • 6 Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

 

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień́ Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w treści postu konkursowego.

 

 1. Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora.

 

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć́ w związku z realizacją Konkursu będą̨ rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postepowania cywilnego.

 

 1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

 

 1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram lub Facebook, ani w żaden inny sposób nie jest z nim związany. Serwis Instagram lub Facebook nie ponosi odpowiedzialności za organizacje i prowadzenie niniejszego konkursu.

        REGULAMIN KONKURSU „Grafikę mamy w naturze “

 

 

 • 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się̨ konkurs pod nazwą „Grafikę mamy w naturze“ (zwany dalej Konkursem).

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem z siedzibą ulica Krupówki 10.

 

 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie internetowej pod adresem: www.muzeumtatrzanskie.pl oraz na profilu FB Organizatora (zwanej dalej Stroną).

 

 1. Sponsorem nagrody jest Muzeum Tatrzańskie.

 

 1. Muzeum Tatrzańskie organizuje Konkurs w celu popularyzacji Muzeum Tatrzańskiego.

 

 

 • 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 

 1. 1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność́ do czynności prawnych i przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w czasie trwania Konkursu, będące studentami Uniwersytetu Pedagogicznego i których prace zostały wcześniej zakwalifikowane.

 

 1. Osoby niepełnoletnie mogą̨ wziąć́ udział w Konkursie wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego (tj. rodzica lub opiekuna prawnego), który odbiera dalej zdefiniowaną Nagrodę̨ w przypadku jej wygrania przez osobę̨ niepełnoletnią.

 

 1. W Konkursie nie mogą̨ brać́ udziału pracownicy Organizatora, osoby pozostające z tymi podmiotami w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu oraz członkowie rodzin wszystkich wskazanych powyżej osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

 

 

 1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień́ Regulaminu w całości, z zobowiązaniem do jego przestrzegania, z potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i będą wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do danych oraz uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Administratorem danych osobowych jest Fundator Konkursu Muzeum Tatrzańskie im. Dra Chałubińskiego , 34-500 Zakopane ul. Krupówki 10.

 

 • 3 Zasady Konkursu

 

 1. Konkurs rozpocznie się̨ 21.04.2021 r. o godz. 00:00 i będzie trwać́ do 30.04.2021 r. do godz. 23:59.
 2. Łącznie 12 prac biorących udział w konkursie zostanie opublikowanych na profilu FB oraz Instagram Muzeum Tatrzańskiego. Swoje głosy internauci będą mogli oddawać w komentarzach postu konkursowego na FB Muzeum Tatrzańskiego.
 3. Zwycięzcy – trzy prace o największej liczbie prawidłowych głosów zostaną ogłoszeni 04.05.2021 o godzinie 16.00 w poście na oficjalnym Fanpage’u Muzeum Tatrzańskiego na Facebooku
 4. Nad prawidłowym przebiegiem Akcji i przyznaniem nagrody będą czuwać́ Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą̨ 3 osoby ze strony Organizatora: Julita Dembowska, Agata Sieprawska oraz Anna Zabdyrska.
 5. Decyzję o wyborze ostatecznego Zwycięzcy spośród trzech wytypowanych prac podejmuje Jury w 100% samodzielnie na podstawie subiektywnej oceny zrobionych projektów. Nie ma możliwości podważenia wyboru Jury.
 6. Każdy głosujący może wziąć udział w konkursie tylko raz. W przypadku publikacji komentarza z odpowiedzią więcej niż raz pod postem na Facebooku, tylko 1 komentarz będzie brany pod uwagę.
 7. Nagrodą główną będzie album „Witkacy” Anny Żakiewicz dla autora wybranego projektu/
 8. Nagrody nie będą podlegać́ wymianie na gotówkę̨ ani na inne nagrody rzeczowe. Rezygnacja z części Nagrody oznacza rezygnację z całości Nagrody. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić́ na inne osoby i podmioty.
 9. W celu pozyskania danych niezbędnych do przekazania Nagrody Zwycięzca będzie zobowiązany do kontaktu z Organizatorami Konkursu poprzez wysłanie wiadomości prywatnej wraz z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego na profil

https://www.facebook.com/muzeumtatrzanskie

 1. Nagroda zostanie dostarczona do zwycięzcy pocztą na wskazany przez niego adres –

o wszystkich szczegółach Zwycięzcy zostaną̨ poinformowani w wiadomości prywatnej na Facebooku.

 

 

 • 4 Dane osobowe

 

 1. Administratorem zbioru danych osobowych Uczestników (w tym Zwycięzców) będzie Muzeum Tatrzańskie z siedzibą Zakopane ulica Krupówki 10. Celem przetwarzania tych danych będzie przeprowadzenie Konkursu i wydanie Nagrody.

 

 1. Uczestnikom (w tym Zwycięzcom) przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania i usunięcia, zgodnie z Ustawą.

 

 

 • 5 Wykluczenie z Konkursu

 

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu, w tym dotyczące decyzji o wykluczeniu z Konkursu mogą̨ być́ składane przez Uczestników za pomocą̨ wiadomości na Facebooku na oficjalnym profilu Muzeum Tatrzańskiego nie później niż̇ do dnia 30.04.2021 r. do godziny 18:00.

 

 1. Reklamacja powinna zawierać́ dokładne dane personalne Uczestnika, numer telefonu oraz podstawę̨ reklamacji.

 

 1. Złożone reklamacje będą̨ rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż̇ do dnia 30.04.2021 r. do godziny 23:59

 

 1. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą̨ wiadomości e-mail. Decyzje Organizatora w postepowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

 

 

 • 6 Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

 

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień́ Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w treści postu konkursowego.

 

 1. Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora.

 

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć́ w związku z realizacją Konkursu będą̨ rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postepowania cywilnego.

 

 1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

 

 1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram lub Facebook, ani w żaden inny sposób nie jest z nim związany. Serwis Instagram lub Facebook nie ponosi odpowiedzialności za organizacje i prowadzenie niniejszego konkursu.

        REGULAMIN KONKURSU „Grafikę mamy w naturze “

 

 

 • 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się̨ konkurs pod nazwą „Grafikę mamy w naturze“ (zwany dalej Konkursem).

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem z siedzibą ulica Krupówki 10.

 

 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie internetowej pod adresem: www.muzeumtatrzanskie.pl oraz na profilu FB Organizatora (zwanej dalej Stroną).

 

 1. Sponsorem nagrody jest Muzeum Tatrzańskie.

 

 1. Muzeum Tatrzańskie organizuje Konkurs w celu popularyzacji Muzeum Tatrzańskiego.

 

 

 • 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 

 1. 1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność́ do czynności prawnych i przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w czasie trwania Konkursu, będące studentami Uniwersytetu Pedagogicznego i których prace zostały wcześniej zakwalifikowane.

 

 1. Osoby niepełnoletnie mogą̨ wziąć́ udział w Konkursie wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego (tj. rodzica lub opiekuna prawnego), który odbiera dalej zdefiniowaną Nagrodę̨ w przypadku jej wygrania przez osobę̨ niepełnoletnią.

 

 1. W Konkursie nie mogą̨ brać́ udziału pracownicy Organizatora, osoby pozostające z tymi podmiotami w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu oraz członkowie rodzin wszystkich wskazanych powyżej osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

 

 

 1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień́ Regulaminu w całości, z zobowiązaniem do jego przestrzegania, z potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i będą wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do danych oraz uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Administratorem danych osobowych jest Fundator Konkursu Muzeum Tatrzańskie im. Dra Chałubińskiego , 34-500 Zakopane ul. Krupówki 10.

 

 • 3 Zasady Konkursu

 

 1. Konkurs rozpocznie się̨ 21.04.2021 r. o godz. 00:00 i będzie trwać́ do 30.04.2021 r. do godz. 23:59.
 2. Łącznie 12 prac biorących udział w konkursie zostanie opublikowanych na profilu FB oraz Instagram Muzeum Tatrzańskiego. Swoje głosy internauci będą mogli oddawać w komentarzach postu konkursowego na FB Muzeum Tatrzańskiego.
 3. Zwycięzcy – trzy prace o największej liczbie prawidłowych głosów zostaną ogłoszeni 04.05.2021 o godzinie 16.00 w poście na oficjalnym Fanpage’u Muzeum Tatrzańskiego na Facebooku
 4. Nad prawidłowym przebiegiem Akcji i przyznaniem nagrody będą czuwać́ Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą̨ 3 osoby ze strony Organizatora: Julita Dembowska, Agata Sieprawska oraz Anna Zabdyrska.
 5. Decyzję o wyborze ostatecznego Zwycięzcy spośród trzech wytypowanych prac podejmuje Jury w 100% samodzielnie na podstawie subiektywnej oceny zrobionych projektów. Nie ma możliwości podważenia wyboru Jury.
 6. Każdy głosujący może wziąć udział w konkursie tylko raz. W przypadku publikacji komentarza z odpowiedzią więcej niż raz pod postem na Facebooku, tylko 1 komentarz będzie brany pod uwagę.
 7. Nagrodą główną będzie album „Witkacy” Anny Żakiewicz dla autora wybranego projektu/
 8. Nagrody nie będą podlegać́ wymianie na gotówkę̨ ani na inne nagrody rzeczowe. Rezygnacja z części Nagrody oznacza rezygnację z całości Nagrody. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić́ na inne osoby i podmioty.
 9. W celu pozyskania danych niezbędnych do przekazania Nagrody Zwycięzca będzie zobowiązany do kontaktu z Organizatorami Konkursu poprzez wysłanie wiadomości prywatnej wraz z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego na profil

https://www.facebook.com/muzeumtatrzanskie

 1. Nagroda zostanie dostarczona do zwycięzcy pocztą na wskazany przez niego adres –

o wszystkich szczegółach Zwycięzcy zostaną̨ poinformowani w wiadomości prywatnej na Facebooku.

 

 

 • 4 Dane osobowe

 

 1. Administratorem zbioru danych osobowych Uczestników (w tym Zwycięzców) będzie Muzeum Tatrzańskie z siedzibą Zakopane ulica Krupówki 10. Celem przetwarzania tych danych będzie przeprowadzenie Konkursu i wydanie Nagrody.

 

 1. Uczestnikom (w tym Zwycięzcom) przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania i usunięcia, zgodnie z Ustawą.

 

 

 • 5 Wykluczenie z Konkursu

 

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu, w tym dotyczące decyzji o wykluczeniu z Konkursu mogą̨ być́ składane przez Uczestników za pomocą̨ wiadomości na Facebooku na oficjalnym profilu Muzeum Tatrzańskiego nie później niż̇ do dnia 30.04.2021 r. do godziny 18:00.

 

 1. Reklamacja powinna zawierać́ dokładne dane personalne Uczestnika, numer telefonu oraz podstawę̨ reklamacji.

 

 1. Złożone reklamacje będą̨ rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż̇ do dnia 30.04.2021 r. do godziny 23:59

 

 1. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą̨ wiadomości e-mail. Decyzje Organizatora w postepowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

 

 

 • 6 Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

 

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień́ Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w treści postu konkursowego.

 

 1. Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora.

 

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć́ w związku z realizacją Konkursu będą̨ rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postepowania cywilnego.

 

 1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

 

 1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram lub Facebook, ani w żaden inny sposób nie jest z nim związany. Serwis Instagram lub Facebook nie ponosi odpowiedzialności za organizacje i prowadzenie niniejszego konkursu.

Wpisz szukane wyrażenie