Co nowego w muzeum?

MOUNTAIN PANORAMA – INTERNATIONAL CULTURAL HERITAGE CONFERENCE

MOUNTAIN PANORAMA – INTERNATIONAL CULTURAL HERITAGE CONFERENCE

We want to inform you that the abstract submission deadline has been extended to 10th April 2022. / termin nadsyłania zgłoszeń i abstraktów do udziału w konferencji został przedłużony do 10 kwietnia 2022 roku

Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, we współpracy z Mountain Partnership oraz Międzynarodowym Związkiem Muzeów Górskich IMMA organizuje konferencję Mountain Panorama International Heritage Conference.

Jest nam bardzo miło ogłosić, że konferencja rozpocznie się wieczorem, 9 czerwca, debatą poświęconą działalności muzeów na terenach górskich. Tytuł debaty: MUZEA NA TERENACH GÓRSKICH misja i przyszłość: od tradycji do innowacji, nowy wymiar i nowe perspektywy muzeum

Szczegółowy program konferencji i wydarzeń towarzyszących zostanie opublikowany na początku maja.

Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, we współpracy z Mountain Partnership (oficjalnym partnerstwem górskim ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa) oraz we współpracy z Międzynarodowym Związkiem Muzeów Górskich IMMA organizuje międzynarodową konferencję Mountain Panorama International Cultural Heritage Conference, która odbędzie się w dniach 9-12 czerwca 2022 w Zakopanem

Konferencja jest organizowana pod opieką Aldo Audisio (eksperta od projektów międzynarodowych), Rosalaury Romeo (przedstawiciela Mountain Partnership) oraz Anny Wende-Surmiak (dyrektora Muzeum Tatrzańskiego)

Rada Naukowa Konferencji:

Prof. Dorota Folga-Januszewska (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

Prof. Jan Święch (Uniwersytet Jagielloński)

Dr. Giovanni Kezich (Sieć Muzeum Etnograficznych w Trentino)

Dr. Bernard Germain (czasopismo Montagne&Alpiniste)

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z obszarami górskimi na świecie. Góry stanowią nie tylko zachwycający element krajobrazu, ale odgrywają zasadniczą rolę we wszystkich dziedzinach życia na ziemi. Dzięki temu mają też istotne znaczenie kulturotwórcze kształtujące dziedzictwo materialne i niematerialne lokalnych społeczności. Celem konferencji jest spojrzenie na obszary górskie z szerokiej pespektywy, przybliżenie działalności muzeów, aktywności podejmowanych na terenach górskich oraz omówienie form ochrony dziedzictwa materialnego i niematerialnego.

Język konferencji: angielski

Wydarzenia towarzyszące: wystawy stałe i czasowe Muzeum Tatrzańskiego, koncert zespołu Trebunie-Tutki z Zakopanego oraz Kwintetu Urmuli z Gruzji, wycieczka w Tatry

Koordynacja i organizacja konferencji: Emilia Pomiankiewicz-Wagner

(mountainpanorama@muzeumtatrzanskie.pl)

ZGŁOSZENIA
do 10 kwietnia 2022

Zachęcamy serdecznie do przesyłania zgłoszeń związanych z następującymi tematami:

Kolekcje i działalność muzeów na terenach górskich (kolekcje, wystawy, dzieła sztuki)
Dziedzictwo kulturowe terenów górskich (materialne i niematerialne: kultura społeczności zamieszkujących tereny górskie, język, tradycje)
Różne formy działalności na terenach górskich: ochrona i pamięć (organizacje, kluby górskie i stowarzyszenia, turystyka i jej różne formy)

Bardzo prosimy o wypełnienie formularzy zgłoszeniowych oraz o przesłanie abstraktów (do 300 słów) na adres: mountainpanorama@muzeumtatrzanskie.pl

Ważne terminy:
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 kwietnia 2022
Termin rejestracji: 10 kwietnia 2022
Daty konferencji: 9 – 12 czerwca 2022
Konferencja została objęta patronatem Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach Narodów Zjednoczonych w Rzymie.

Projekt został zaprezentowany 9 grudnia 2021 w Instytucie Polskim w Rzymie w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Gór.

We are pleased to inform you that the conference will start in the evening of 9 June with the debate entitled: MUSEUMS IN MOUNTAINOUS REGIONS mission and future: from tradition to innovation, new museum dimensions and new perspectives.

A detailed programme of the conference will be presented in the beginning of May.

Within the Framework of the International Year of Sustainable Mountain Development 2022, we are pleased to announce that the Tatra Museum in Zakopane, Poland, in association with the Mountain Partnership and the International Mountain Museums Alliance, are organizing the international conference “Mountain Panorama – International Cultural Heritage Conference”, to be held in Zakopane on 9-12 June 2022.

The conference will be curated by Aldo Audisio, International Projects Expert; Rosalaura Romeo, Mountain Partnership Secretariat ; and Anna Wende-Surmiak, Director, Tatra Museum.

The scientific board includes:

Dorota Folga-Januszewska (Academy of Fine Arts in Warsaw)
Jan Święch (Jagellonian University)
Giovanni Kezich (Trentino Ethnographic Museums Network)
Bernard Germain (Montagne&Alpiniste Magazine)

Mountains play an essential role in all areas of life on Earth – from hosting important biodiversity to being the home of rich traditions and cultures. They constitute a separate ‘world’ to be valued, conserved and promoted. Mountains are the home of countless plant and animal species as well as over a billion people globally. Because of this, mountains hold significant cultural value for the heritage of local communities. The aim of this conference is to discuss the revaluation and conservation of this immense tangible and intangible heritage, to provide a true panorama of mountain areas.

Conference language: English

Side events: Permanent and temporary exhibitions at the Tatra Museum; a concert featuring Trebunie-Tutki from Zakopane and Quintet Urmuli from Georgia; and a guided tour to the Tatra Mountains

Coordination and organization: Emilia Pomiankiewicz-Wagner (mountainpanorama@muzeumtatrzanskie.pl)

CALL FOR PAPERS
Deadline: 10 april 2022

We encourage you to participate in the conference and to submit original research. This call for papers seeks submissions related to the following conference topics:

Collections and museum activity in mountains areas (e.g. collections, exhibitions, artistic creations)
Cultural heritage of mountain populations (tangible and intangible: culture of communities living across mountains areas, languages, rituals)
Activities in mountain areas: prevention and memory (e.g. organizations, Alpine clubs and alliances, traditional and alternative forms of tourism)

Please submit abstracts via the online submission form and e-mail address mountainpanorama@muzeumtatrzanskie.pl.

Important Deadlines:
Abstract submission deadline: 10 april 2022
Registration deadline: 10 april 2022
Conference dates: 9-12 June 2022
The conference is under the patronage of Permanent Mission of the Republic of Poland to the United Nations Organizations in Rome. The project was introduced on 9 December 2021 on the occasion of International Mountain Day at the Polish Institute in Rome.

 

 

 

 

 

 

Wpisz szukane wyrażenie