Co nowego w muzeum?

MOUNTAIN PANORAMA, INTERNATIONAL CULTURAL HERITAGE CONFERENCE

MOUNTAIN PANORAMA, INTERNATIONAL CULTURAL HERITAGE CONFERENCE

Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, we współpracy z Mountain Partnership oraz Międzynarodowym Związkiem Muzeów Górskich IMMA organizuje konferencję Mountain Panorama International Heritage Conference.

Jest nam bardzo miło ogłosić, że Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, we współpracy z Mountain Partnership (oficjalnym partnerstwem górskim ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa) oraz we współpracy z Międzynarodowym Związkiem Muzeów Górskich IMMA organizuje międzynarodową konferencję Mountain Panorama International Cultural Heritage Conference, która odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2022 w Zakopanem

Konferencja jest organizowana pod opieką Aldo Audisio (eksperta od projektów międzynarodowych), Rosalaury Romeo (przedstawiciela Mountain Partnership) oraz Anny Wende-Surmiak (dyrektora Muzeum Tatrzańskiego)

 

Rada Naukowa Konferencji:

Prof. Dorota Folga-Januszewska (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

Prof. Jan Święch (Uniwersytet Jagielloński)

Dr. Giovanni Kezich (Sieć Muzeum Etnograficznych w Trentino)

Dr. Bernard Germain (czasopismo Montagne&Alpiniste)

 

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z obszarami górskimi na świecie. Góry stanowią nie tylko zachwycający element krajobrazu, ale odgrywają zasadniczą rolę we wszystkich dziedzinach życia na ziemi. Dzięki temu mają też istotne znaczenie kulturotwórcze kształtujące dziedzictwo materialne i niematerialne lokalnych społeczności. Celem konferencji jest spojrzenie na obszary górskie z szerokiej pespektywy, przybliżenie działalności muzeów, aktywności podejmowanych na terenach górskich oraz omówienie form ochrony dziedzictwa materialnego i niematerialnego.

Język konferencji: angielski

Wydarzenia towarzyszące: wystawy stałe i czasowe Muzeum Tatrzańskiego, koncert zespołu Trebunie Tutki z Zakopanego oraz Kwintetu Urmuli z Gruzji, wycieczka w Tatry

Koordynacja i organizacja konferencji: Emilia Pomiankiewicz-Wagner
(mountainpanorama@muzeumtatrzanskie.pl)

 

ZGŁOSZENIA

do 31 marca 2022

Zachęcamy serdecznie do przesyłania zgłoszeń związanych z następującymi tematami:

  • Kolekcje i działalność muzeów na terenach górskich (kolekcje, wystawy, dzieła sztuki)
  • Dziedzictwo kulturowe terenów górskich (materialne i niematerialne: kultura społeczności zamieszkujących tereny górskie, język, tradycje)
  • Różne formy działalności na terenach górskich: ochrona i pamięć (organizacje, kluby górskie i stowarzyszenia, turystyka i jej różne formy)

 

Bardzo prosimy o wypełnienie formularzy zgłoszeniowych oraz o przesłanie abstraktów (maksymalnie 300 słów) na adres: mountainpanorama@muzeumtatrzanskie.pl

 

Ważne terminy:

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2022
Termin rejestracji: 31 marca 2022
Daty konferencji: 10 – 12 czerwca 2022

 

Konferencja została objęta patronatem Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach Narodów Zjednoczonych w Rzymie.

Projekt został zaprezentowany 9 grudnia 2021 w Instytucie Polskim w Rzymie w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Gór.

We are pleased to announce that the Tatra Museum in Zakopane in association with Mountain Partnership (United Nations voluntary alliance) and International Mountain Museums Alliance

organizes the international conference Mountain Panorama International Cultural Heritage Conference which will be held in Zakopane on 10-12 June 2022.

The conference is curated by Aldo Audisio (International Projects Expert), Rosalaura Romeo (Mountain Partnership Programme Officer) and Anna Wende-Surmiak (Director of the Tatra Museum).

 

Scientific board:

Prof. Dorota Folga-Januszewska (Academy of Fine Arts in Warsaw)

Prof. Jan Święch (Jagellonian University)

Dr. Giovanni Kezich (the Trentino Ethnographic Museums Network)

Dr. Bernard Germain (the Montagne&Alpiniste magazine)

 

The mountains play essential roles in all areas of life on Earth – from biodiversity to legacy of rich traditions and cultures. They constitute a separate ‘world’ to be valued, preserved and promoted. Mountains are the home of countless plant and animal species as well as roughly a billion people globally. Because of this, mountains hold significant cultural value for the heritage of local communities. The aim of the conference that is a real panorama on the mountain areas is to discuss the revaluation and preservation of this immense tangible and intangible heritage.

 

Conference language: English

Accompanying events: permanent and temporal exhibitions at the Tatra Museum; concert: Trebunie Tutki from Zakopane and Quintet Urmuli from Georgia; guided tour to the Tatra Mountains

Coordination and organization: Emilia Pomiankiewicz-Wagner (mountainpanorama@muzeumtatrzanskie.pl)

 

CALL FOR PAPERS

Until 31 March 2022

We encourage you to participate in the conference and submit original research for the conference call for papers. The conference call for papers is seeking submissions related to the following conference topics:

  • Collections and museum activity in the mountains areas (collections, exhibitions, artistic creations)
  • Cultural heritage of mountain populations (tangible and intangible: culture of communities living across mountains areas, language, rituals)
  • Activities in the mountain areas: prevention and memory (organizations, Alpine clubs and alliances, tourism, different forms of tourism)

 

Please submit your abstracts (up to 300 words) related to calls for papers via the online submission form and  e-mail address mountainpanorama@muzeumtatrzanskie.pl

 

Important Deadlines are:

Paper Submission Deadline: 31 March 2022
Registration Deadline: 31 March 2022
Conference Dates: 10 – 12 June 2022

 

The conference is under the patronage of Permanent Mission of the Republic of Poland to the United Nations Organizations in Rome.

The project was introduced on 9 December 2021 on the occasion of International Mountain Day in Polish Institute in Rome.

Wpisz szukane wyrażenie