ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA MUZEUM TATRZAŃSKIEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
OGŁASZA KONKURS
NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA
MUZEUM TATRZAŃSKIEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM
Krupówki 10, 34-500 Zakopane

I. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

  1. Wymagania:

1.1.  Obowiązkowe:

   1. wykształcenie wyższe, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
   2. minimum ośmioletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe, rozumiane jako doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie m.in. stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej, w tym udokumentowane pięć lat w sektorze kultury;
   3. minimum trzy lata udokumentowanego doświadczenia na stanowisku kierowniczym w  podmiocie z sektora kultury, w szczególności związanym z  muzealnictwem, historią sztuki, ochroną dziedzictwa kulturowego;
   4. realizacja dużych projektów z sektora kultury związanych z muzealnictwem, historią sztuki, ochroną dziedzictwa kulturowego o zasięgu ogólnopolskim i/lub międzynarodowym;
   5. znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie instytucji kultury;
   6. znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności Muzeum Tatrzańskiego;
   7. korzystanie z pełni praw publicznych;
   8. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz brak toczenia się postępowania karnego lub postępowania karnego skarbowego;
   9. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm.);
   10. znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie.

1.2.  Fakultatywne, preferowane:

  1. wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku humanistycznym lub technicznym lub z zakresu zarządzania;
  2. ukończone studia, studia podyplomowe lub kursy, szkolenia z zakresu: ekonomii, muzealnictwa, ochrony dziedzictwa kulturowego, zarządzania, kierunków technicznych, zarządzania w kulturze i pokrewnych kierunków;
  3. doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem nie mniejszym niż 50 osób;
  4. znajomość specyfiki sektora finansów publicznych i/lub w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej;
  5. znajomość podmiotów będących muzeami, galeriami, związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego oraz doświadczenie w nawiązywaniu z nimi współpracy.
 1. Informacje o stanowisku i zakresie wykonywanych zadań:

  1. Dyrektor Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zostanie powołany na okres od trzech do siedmiu lat;
  2. wymiar etatu: 1/1;
  3. miejsce wykonywania pracy: Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, zwane dalej Muzeum, Zakopane 34-500, ul. Krupówki 10;
  4. zadania, jakie ma realizować Dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury:
   1. zarządzanie Muzeum i reprezentowanie go na zewnątrz;
   2. realizowanie zadań Muzeum określonych w Statucie Muzeum;
   3. planowanie i wdrażanie programu rozwoju całokształtu działalności Muzeum;
   4. przestrzeganie zasad gospodarności oraz dbanie o właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia Muzeum;
   5. wydawanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność Muzeum;
   6. wykonywanie funkcji pracodawcy (przełożonego) wobec pracowników Muzeum;
   7. współdziałanie z instytucjami kultury, władzami samorządowymi i państwowymi,  stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury;
   8. sprawowanie kontroli zarządczej.
 2. Dokumenty oferty:

  • 3.1.  Obowiązkowe:
   1. wniosek o przystąpienie do konkursu, zawierający motywację kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, opatrzony własnoręcznym podpisem;
   2. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem;
   3. oświadczenie osoby ubiegającej się o stanowisko dyrektora Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem dotyczące wykształcenia i przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej (zgodnie z wzorem), opatrzone własnoręcznym podpisem;
   4. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
   5. kopie dokumentów potwierdzających okres co najmniej ośmioletniego doświadczenia zawodowego, w tym pięć lat w sektorze kultury. Należy udokumentować okres wymaganego doświadczenia zawodowego, w tym pięć lat w sektorze kultury, poprzez dołączenie kopii świadectw pracy lub/i zaświadczeń od pracodawcy o okresie trwania stosunku pracy z uwzględnieniem stanowiska lub/i umów cywilnoprawnych lub/i zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej/informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku złożenia zaświadczeń, informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodareczej lub umów cywilnoprawnych należy złożyć oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem o okresie doświadczenia zawodowego z uwzględnieniem (jeśli miały miejsce) każdej przerwy mającej wpływ na określenie okresu doświadczenia zawodowego, w tym przede wszystkim z powodu zawieszenia działalności gospodarczej, urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego;
   6. kopie dokumentów potwierdzających trzy lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym w podmiocie z sektora kultury;
   7. oświadczenie uczestnika o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;
   8. oświadczenie uczestnika, że nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem;
   9. oświadczenie uczestnika, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm.), opatrzone własnoręcznym podpisem;
   10. kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego lub oświadczenie uczestnika o znajomości języka obcego, opatrzone własnoręcznym podpisem;
   11. program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem (zgodnie z wzorem), opatrzony własnoręcznym podpisem (maksymalnie 10 stron formatu A4, maksymalnie 2500 znaków na stronę), zawierający następujące elementy:
    • misję i wizję;
    • cele strategiczne;
    • cele długoterminowe (minimum na 3 lata) ze wskazaniem planowanych działań do ich realizacji oraz wskaźników ich osiągnięcia;
    • koncepcję finansowania działalności Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem umożliwiającą osiąganie celów strategicznych i długoterminowych.

    Program realizacji zadań należy złożyć w formie papierowej, a także edytowalnej wersji elektronicznej – na nośniku elektronicznym (np. płycie CD lub pamięci USB lub karcie pamięci). Forma elektroniczna dotyczy wyłącznie programu.

    Dołączony program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem nie uwzględniający wszystkich ww. kryteriów skutkuje odrzuceniem oferty. Dopuszczalny limit przekroczenia wskazanej liczby 25 000 znaków programu realizacji zadań to 5%.

   12. oświadczenie uczestnika o zapoznaniu się z treścią informacji dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem dotyczącej ochrony danych osobowych;
   13. oświadczenie uczestnika ubiegającego się o stanowisko dyrektora Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku.
  • 3.2.  Fakultatywne:
   1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, posiadaną wiedzę lub dodatkowe umiejętności, opisane w punkcie I.1.2 a-e, w formie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń, oświadczeń uczestnika;
   2. kopie opinii lub rekomendacji poświadczających posiadane umiejętności i kompetencje.

  Wszystkie strony oferty (zapisane i niezapisane) winny być oznaczone kolejnymi numerami.

  II.  Informacje dodatkowe

  1. Przykładowe wzory wymaganych dokumentów (oświadczeń oraz programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem) dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce: Oferty pracy i praktyki, w zakładce: Konkursy na stanowiska.
  2. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
  3. Ofertę, zawierającą wniosek o przystąpienie do konkursu oraz wymagane dokumenty, należy złożyć w terminie do 31 sierpnia 2022 r. do godziny 16:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem” na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, ul. Racławicka 56 w Krakowie lub przesłać na adres: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56. Liczy się data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie będą rozpatrywane. Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego nie zwraca, z wyjątkiem wyraźnej prośby uczestnika konkursu zgłoszonej nie później niż do 5 lat od zakończenia konkursu.
  4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników, II etap – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której uczestnicy konkursu zobowiązani będą do prezentacji elementu oferty, o którym mowa w punkcie I.3.1.k., która odbędzie się nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dokonanej przez Komisję oceny spełnienia przez uczestników warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie lub stwierdzeniu uchybień lub braków w złożonych ofertach.
  5. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.
  6. Nieobecność uczestnika podczas rozmowy kwalifikacyjnej traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.
  7. Przewidywane rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 30 września 2022 r.
  8. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem oraz program jego działania w oparciu o program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, o którym mowa w pkt I 3.1 k – zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z późn. zm.). Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
  9. Szczegółowe informacje, w tym dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych oraz informacje o działalności Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem można uzyskać w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Zacisze 5 w Krakowie (wejście od ul. Basztowej 22) – pok. Nr 181, a także pod numerem telefonu (12 63 03 403) lub drogą elektroniczną pisząc na adres sekretariat.kd@umwm.malopolska.pl
  10. Regulamin pracy komisji konkursowej zostanie opublikowany m.in. na www.malopolska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce: Oferty pracy i praktyki, w zakładce: Konkursy na stanowiska.

  Zakopane, 16.06.2021 r.

Wpisz szukane wyrażenie