OFERTA PRACY – Księgowa/Księgowy w Zakresie Płac (aktualizacja)

DYREKTOR MUZEUM TATRZAŃSKIEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
ogłasza nabór na stanowisko: księgowa/księgowy w zakresie płac

Kandydat na stanowisko musi spełniać poniższe wymagania

 1. Ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną;
 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. Brak prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwo skarbowe;
 4. Umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (Windows, Excel, Word, programy finansowo-księgowe);
 5. Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do przedmiotowej ustawy;
 6. Znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej;
 7. Znajomość przepisów dotyczących gospodarowania mieniem jednostki;
 8. Odpowiedzialność, systematyczność, terminowość i dokładność w pracy;
 9. Posiada obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016. 902 ze zmianami);
 10. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, w zakresie potrzebnym do wykonywania obowiązków księgowego.

Mile widziane

 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, kodeksu postępowania administracyjnego, rachunkowości, egzekucji administracyjnej, prawa podatkowego, ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu Pracy,
 • kreatywność, otwartość, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,
 • dobra organizacja pracy, inicjatywa i konsekwencja w działaniu, umiejętność analitycznego myślenia, dokładność i skrupulatność,
 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty

 • Cv i list motywacyjny;
 • Kopia dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje;
 • Klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej oferty
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 2)

Warunki pracy

 • rodzaj umowy – umowa o pracę
 • wymiar czasu pracy – cały etat
 • miejsce pracy:     Muzeum Tatrzańskie, Zakopane, Droga na Koziniec 8

Oferujemy

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury
 • stabilne zatrudnienie

Do zadań pracownika należeć będzie

 1. Sporządzanie list płac, wypłat miesięcznych oraz list dodatkowych systemem komputerowym
 2. Sporządzanie list potrąceń i uzgadnianie wpłat tytułem Pracowniczych Planów Kapitałowych, obsługa systemu przekazującego wpłaty, dokonywanie terminowych zgłoszeń/aktualizacji danych uczestników w ramach PPK współpraca z referentem w Dziale Administracji w zakresie terminowości składanych oświadczeń przez pracowników
 3. Obsługa platformy PUE-ZUS, Płatnik
 4. Sporządzanie przelewów wynagrodzeń, pochodnych wynagrodzeń
 5. Prowadzenie imiennych kart przychodów pracowników, uzgadnianie tych kart z ewidencją księgową
 6. Sporządzanie zestawień statystycznych dotyczących sprawozdania z frekwencji
 7. Sporządzanie deklaracji/informacji podatkowych w tym w szczególności PIT-11, PIT-40,PIT-4R, PIT-8AR, PIT-R, CIT-ST, IFT
 8. Sporządzanie wszelkich informacji, deklaracji, zestawień do ZUS, PERFON
 9. Sporządzanie sprawozdań, informacji objętych badaniami statystycznymi, obsługa platformy GUS
 10. Sporządzanie raportów kasowych do wydatków i przychodów
 11. Przyjmowanie i odprowadzanie wpłat dochodów własnych z filii Muzeum
 12. Prowadzenie dokumentacji kasowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 13. Podejmowanie z banku środków pieniężnych
 14. Księgowanie wynagrodzeń, pochodnych wynagrodzeń systemem komputerowym
 15. Archiwizacja dokumentacji znajdującej się w Dziale Księgowości
 16. Przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów, m.in. obowiązujących w muzealnictwie, BHP, p.poż
 17. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego, jednak nie będących w sprzeczności z zakresem obowiązków

Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Administracji Muzeum Tatrzańskiego, 34-500 Zakopane, Droga na Koziniec 8 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kadry@muzeumtatrzanskie.pl w nieprzekraczającym terminie do dnia 24.08.2022 roku.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Zakopane, 10.08.2022 r.

Wpisz szukane wyrażenie