OFERTA PRACY – Zastępca Głównego Księgowego

DYREKTOR MUZEUM TATRZAŃSKIEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
ogłasza nabór na stanowisko: Zastępca Głównego Księgowego

Kandydat na stanowisko musi spełniać poniższe wymagania:

 1. Wykształcenie zgodne z art. 54 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 18.02.2021 r., poz. 305), tj. kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:
 • ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
 1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 2. Brak prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwo skarbowe;
 3. Umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (Windows, Excel, Word, programy finansowo-księgowe);
 4. Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do przedmiotowej ustawy;
 5. Znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej;
 6. Znajomość przepisów dotyczących gospodarowania mieniem jednostki;
 7. Umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych;
 8. Odpowiedzialność, systematyczność, terminowość i dokładność w pracy.
 9. Posiada obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016. 902 ze zmianami),
 10. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, w zakresie potrzebnym do wykonywania obowiązków księgowego,

Pozostałe wymagania:

 • znajomość aktualnych przepisów,
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, kodeksu postępowania administracyjnego, rachunkowości, egzekucji administracyjnej, prawa podatkowego, ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu Pracy,
 • kreatywność, otwartość, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,
 • dobra organizacja pracy, inicjatywa i konsekwencja w działaniu, umiejętność analitycznego myślenia, dokładność i skrupulatność,
 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty:

 • Cv i list motywacyjny;
 • Kopia dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje;
 • Klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej oferty

Warunki pracy:

 • rodzaj umowy – umowa o pracę
 • wymiar czasu pracy – cały etat
 • miejsce pracy:     Muzeum Tatrzańskie, Zakopane, Droga na Koziniec 8

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury
 • stabilne zatrudnienie

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Muzeum Tatrzańskiego, 34-500 Zakopane, Droga na Koziniec 8 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@muzeumtatrzanskie.pl w nieprzekraczającym terminie do dnia 27.06.2021 roku.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

Zakopane, 16.06.2021 r.

Wpisz szukane wyrażenie