POSTĘPOWANIE ADM.263-1/2023 „Zaprojektowanie i wykonanie aranżacji wystawy stałej w budynku Muzeum Palace – filii Muzeum Tatrzańskiego” – skrót PAL

[15.03.2023]

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp,” o wartości przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 3 ustawy Pzp.

 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą, w tym zmiany i wyjaśnienia treści SWZ:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-39961a93-c34d-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

Wpisz szukane wyrażenie