Rocznik Podhalański – Informacje dla autorów

Czasopismo posiada numer ISSN 0208-4155.

 

Artykuły prosimy przesyłać na adres redakcji: rocznikpodhalanski@muzeumtatrzanskie.pl

 

Nadsyłane artykuły powinny być odpowiednio zredagowane zgodnie z poniższymi wskazówkami i w swojej treści powinny zawierać następujące informacje:

 

Dane autora/autorów (afiliacja) – adres do korespondencji WSZYSTKICH autorów: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres zamieszkania lub adres instytucji w której jest zatrudniony, telefon i e-mail. Prosimy też o dołączenie 3/4 zdaniowego biogramu autora/autorów oraz numerów ORCID (Open Researcher and Contributor ID).

 

Tytuł – Możliwie krótki, zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim.

 

Abstrakt – O długości do 100 słów, w języku polskim i angielskim. Abstrakt powinien zwięźle informować o treści pracy bez konieczności sięgania do jej zasadniczego tekstu.

 

Słowa kluczowe – Około 5 najważniejszych haseł w języku polskim dotyczących artykułu. Słowa te nie powinny być zawarte w tytule artykułu.

 

Key words – przetłumaczone na język angielski słowa kluczowe.

 

Rysunki – w oddzielnym pliku, czarno-białe lub barwne zapisane w formatach *.tiff lub *.jpg. Podpisy do rysunków powinny być zapisane w języku polskim i angielskim. Rysunki należy numerować kolejno i powoływać się na nie w tekście używając skrótu „ryc.”. W przypadku stosowania grafik zapożyczonych, proszę o podanie dokładnego źródła z zasadami cytacji przyjętymi w czasopiśmie, a w przypadku źródeł archiwalnych o podanie sygnatury.

 

Zdjęcia – o rozmiarach minimum 300 dpi (przy 12,5 x 18) lub rozmiarze 1500 x 2000 pikseli, powinny być nadsyłane w formie oddzielnych plików jpg opisanych skrótem „fot.”, z podaniem autora zdjęcia. Podpisy i numeracja w tekście, podobnie jak w kwestii rysunków. W przypadku zdjęć archiwalnych opis powinien zawierać sygnaturę, nazwę fotografii, nazwisko autora, datę wykonania. Wedle wzoru: Ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego AF_80_II_Tatry_Fot.Henryk Jost_1939).

 

Tabele – Formatowane wg standardowych wymogów prac naukowych. Nie przyjmujemy tabel nie mieszczących się na stronie pisma (maksymalna szerokość – 12,5 cm). Podpisy do tabel – jak w przypadku rysunków. Tabele należy numerować kolejno i powoływać się na nie w tekście używając skrótu „tab.”.

 

Nazwy gatunków (w przypadku artykułów przyrodniczych) – oba człony nazwy gatunkowej w języku łacińskim piszemy kursywa, a jeśli stosujemy ją po raz pierwszy w nawiasie należy podać nazwisko osoby, która opisała gatunek. Na przykład: Nyctalus noctula (Schreber, 1774).

 

Sposób zapisu daty – daty piszemy wg następującego wzoru: dni cyfrą arabską, miesiąc po odstępie rzymską np. 12 VII, a pełną datę piszemy np. 20 VI 1998.

 

Rozdziały oraz tekst pracy – stosujemy następujące tytuły rozdziałów: Wstęp, Obszar badań, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski. Dopuszcza się też stosowanie innego nazewnictwa dla podrozdziałów lub w uzasadnionych przypadkach ich brak. Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman w rozmiarze 12, z interlinią 1,5 wiersza.

 

Dane bibliograficzne powinny być zapisywane w formacie (APA) American Psychological Association 6th edition. Zachęcamy do pobrania pliku z wzorem cytowania dla programu Zotero. W przypadku źródeł pisanych w innych alfabetach niż łaciński np. j. rosyjski, wszelkie opisy powinny zostać poddane w transliteracji.

 

W przypadku bezpośredniego cytatu, należy w sposób wyraźny zaznaczyć cudzysłowem cytowany fragment, a w nawiasie poza nazwiskiem i rokiem podać stronę z której zapis ten pochodzi. Wedle wzoru.

 

Ważne jednak, aby miały one „charakter intensywnych, długotrwałych kontaktów z członkami badanych społeczności” (Kaczmarek, 2016, p. 126).

 

Cytowanie artykułów z czasopism.

 

W tekście

 

Artykuł naukowy, wielu autorów (Gottwald, Appelhans, Adorf, Hillen, & Nauss, 2017)

 

Artykuł naukowy, dwóch autorów (Todd & Waters, 2017)

 

Pozycja książkowa z jednym autorem (Gąsienica-Byrcyn, 2012)

 

Wzór bibliografii (układ alfabetyczny).

 

Gąsienica-Byrcyn, W. (2012). Świstak tatrzański Marmota marmota latirostris. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego.

 

Gottwald, J., Appelhans, T., Adorf, F., Hillen, J., & Nauss, T. (2017). High-Resolution MaxEnt Modelling of Habitat Suitability for Maternity Colonies of the Barbastelle Bat Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) in Rhineland-Palatinate, Germany. Acta Chiropterologica, 19(2), 389–398. https://doi.org/10.3161/15081109ACC2017.19.2.015

 

Todd, V. L. G., & Waters, D. A. (2017). Small Scale Habitat Preferences of Myotis daubentonii, Pipistrellus pipistrellus, and Potential Aerial Prey in an Upland River Valley. Acta Chiropterologica, 19(2), 255–272. https://doi.org/10.3161/15081109ACC2017.19.2.004

 

W przypadku braku autora publikacji, co może się zdarzyć kiedy cytujemy gazety codzienne, należy stosować następujący zapis:

 

Wyścig Tatrzański (1928). Szofer Polski, 17, 12-13.

 

W przypadku dwóch artykułów z jednego roku, a tego samego autora lub o tym samym tytule (brak autora), należy po roku opublikowania artykułu podać kolejne litery alfabetu. Wedle wzoru:

 

Wyścig Tatrzański (1929a). Stadjon: Ilustrowany Tygodnik Sportowy, 33, 13.

Wyścig Tatrzański (1929b). Zakopane, 18/19, 1.

 

Przypominamy, że zapis tytułu czasopisma oraz jego numeru, pisany jest kursywą (pismem pochyłym).

 

Materiały archiwalne

 

Wzór zapisu bibliograficznego dla pojedynczego listu

 

Frank, L. K. (1935, luty, 4). [List do Robert M. Ogden]. Rockefeller Archive Center (GEB series 1.3, Box 371, Folder 3877), Tarrytown, NY.

 

Nazwisko, Inicjał/y (rok, miesiąc zapisany słownie np. luty, dzień). [List do …. ]. Nazwa archiwum (numer inwentarzowy np. A/124/2019), Miejscowość

 

W tekście stosujemy zapis jak w przypadku publikacji (Frank, 1935). Jeśli materiał ma kilka stron (Frank, 1935, p. 2).

 

W przypadku archiwalnej kolekcji listów stosujemy następujący zapis:

 

Allport, G. W. (1930—1967). Korespondencja. Gordon W. Allport Papers (HUG 4118.10), Harvard University Archives, Cambridge, MA

 

Przy czym w tekście stosujemy zapis (Allport, G, W., 1930—1967, AIlport do E. G. Boring, 1 marca 1939).

 

 

Inny dokument archiwalny:

 

Nazwisko, Inicjał/y (rok, miesiąc zapisany słownie np. luty, dzień). Tytuł materiału [rodzaj materiału np. Taśma magnetofonowa]. Nazwa kolekcji (numer inwentarzowy). Nazwa archiwum, lokalizacja archiwum.

 

Przykładowy zapis:

 

Smith, M. B. (1989, luty, 12). Wywiad z C. A. Kiesler [Taśma magnetofonowa]. President’s Oral History Project, American Psychological Association (A/124/2019). APA Archives, Washington, DC.

Wpisz szukane wyrażenie