POSTĘPOWANIE ADM.270-1/2022 „Przebudowa, rozbudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Muzeum Palace” – filii Muzeum Tatrzańskiego

[29.04.2022] OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA– ROBOTY BUDOWLANE – POSTĘPOWANIE ADM.270-1/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na roboty budowlane pn. na „Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa, rozbudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Muzeum Palace – filii Muzeum Tatrzańskiego” – skrót PAL w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie Muzeum Palace” w ramach poddziałania 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.”

Link do ogłoszenia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d9e190-5ddf-a931-2c83-ec00019aef87

[16.02.2022] INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA ZAMÓWIENIE – POSTĘPOWANIE ADM.270-1/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na roboty budowlane pn. na „Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa, rozbudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Muzeum Palace – filii Muzeum Tatrzańskiego” – skrót PAL w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie Muzeum Palace” w ramach poddziałania 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.”

 

Link do ogłoszenia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d9e190-5ddf-a931-2c83-ec00019aef87

[20.01.2022] OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – POSTĘPOWANIE ADM.270-1/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na roboty budowlane pn. na „Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa, rozbudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Muzeum Palace – filii Muzeum Tatrzańskiego” – skrót PAL w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie Muzeum Palace” w ramach poddziałania 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.”

Link do ogłoszenia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000028915%2F01

[01.04.2022] INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na roboty budowlane pn. na „Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa, rozbudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Muzeum Palace – filii Muzeum Tatrzańskiego” – skrót PAL w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie Muzeum Palace” w ramach poddziałania 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.”

[16.02.2022] INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – POSTĘPOWANIE ADM.270-1/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na roboty budowlane pn. na „Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa, rozbudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Muzeum Palace – filii Muzeum Tatrzańskiego” – skrót PAL w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie Muzeum Palace” w ramach poddziałania 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.”

Link do ogłoszenia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d9e190-5ddf-a931-2c83-ec00019aef87

[15.02.2022] POSTĘPOWANIE ADM.270-1/2022 – ROBOTY BUDOWLANE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na roboty budowlane pn. na „Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa, rozbudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Muzeum Palace – filii Muzeum Tatrzańskiego” – skrót PAL w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie Muzeum Palace” w ramach poddziałania 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.”

Link do ogłoszenia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d9e190-5ddf-a931-2c83-ec00019aef87

Zamawiający informuje, iż do treści par. 7 ust. 4 projektu umowy stanowiącego zał. nr 6 do SWZ wkradła się omyłka pisarka polegająca na pozostawieniu zbędnej treści postanowień umownych z jednego z projektów, które nie mają zastosowania do niniejszego postępowania.

W zdaniu ostatnim par. 7 ust. 4 projektu umowy jest:

Podział powyższego wynagrodzenia i tabela elementów scalonych musi być spójna z pomocniczym kosztorysem załączonym przez Wykonawcę do oferty oraz Harmonogramem, o którym mowa w § 2 ust. 7 Umowy.

Powinno być:

Podział powyższego wynagrodzenia i tabela elementów scalonych musi być spójna z Harmonogramem, o którym mowa w § 2 ust. 7 Umowy.

Zamawiający jednocześnie potwierdza, iż zgodnie z SWZ Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt XIV.3 SWZ.

[14.02.2022] WYJAŚNIENIA SWZ NR 5 – ROBOTY BUDOWLANE – POSTĘPOWANIE ADM.270-1/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na roboty budowlane pn. na „Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa, rozbudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Muzeum Palace – filii Muzeum Tatrzańskiego” – skrót PAL w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie Muzeum Palace” w ramach poddziałania 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.”

Link do ogłoszenia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d9e190-5ddf-a931-2c83-ec00019aef87

[09.02.2022] WYJAŚNIENIA SWZ NR 4 – ROBOTY BUDOWLANE – POSTĘPOWANIE ADM.270-1/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na roboty budowlane pn. na „Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa, rozbudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Muzeum Palace – filii Muzeum Tatrzańskiego” – skrót PAL w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie Muzeum Palace” w ramach poddziałania 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.”

Link do ogłoszenia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d9e190-5ddf-a931-2c83-ec00019aef87

[04.02.2022] WYJAŚNIENIA SWZ NR 3 – ROBOTY BUDOWLANE – POSTĘPOWANIE ADM.270-1/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na roboty budowlane pn. na „Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa, rozbudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Muzeum Palace – filii Muzeum Tatrzańskiego” – skrót PAL w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie Muzeum Palace” w ramach poddziałania 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.”

Link do ogłoszenia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d9e190-5ddf-a931-2c83-ec00019aef87

[03.02.2022] WYJAŚNIENIA SWZ NR 2 – ROBOTY BUDOWLANE – POSTĘPOWANIE ADM.270-1/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na roboty budowlane pn. na „Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa, rozbudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Muzeum Palace – filii Muzeum Tatrzańskiego” – skrót PAL w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie Muzeum Palace” w ramach poddziałania 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.”

Link do ogłoszenia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d9e190-5ddf-a931-2c83-ec00019aef87

[01.02.2022] WYJAŚNIENIA SWZ NR 1 – ROBOTY BUDOWLANE – POSTĘPOWANIE ADM.270-1/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na roboty budowlane pn. na „Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa, rozbudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Muzeum Palace – filii Muzeum Tatrzańskiego” – skrót PAL w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie Muzeum Palace” w ramach poddziałania 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.”

[27.01.2022] MODYFIKACJA NR 1 – ROOTY BUDOWLANE – POSTĘPOWANIE ADM.270-1/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na roboty budowlane pn. na „Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa, rozbudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Muzeum Palace – filii Muzeum Tatrzańskiego” – skrót PAL w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie Muzeum Palace” w ramach poddziałania 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.”

Link do ogłoszenia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d9e190-5ddf-a931-2c83-ec00019aef87

PLIKI DO POBRANIA:

20210127_Modyfikacja SWZ [PDF]

Wpisz szukane wyrażenie