Co nowego w muzeum?

Muzeum Tatrzańskie Ukrainie – rezydencje twórcze 2022

Muzeum Tatrzańskie Ukrainie – rezydencje twórcze 2022

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ogłasza nabór do udziału w programie rezydencji twórczej „Muzeum Tatrzańskie Ukrainie”, przeznaczonym dla muzealniczek/-ków z Ukrainy (pobyt od 1 do 3 miesięcy, Zakopane).Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jako instytucja posiadająca dzięki swojej historii i gromadzonym zbiorom silne związki z Ukrainą, Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego podejmuje się zorganizowania pobytu twórczego dla dwojga ukraińskich muzealniczek lub/i muzealników, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, działając w trybie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. „O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” (art. 12 ust. 18 i 19).

Zapewnimy goszczącym u nas muzealniczkom / muzealnikom wsparcie merytoryczne i logistyczne na okres od 1 do 3 miesięcy dla realizacji zaproponowanych przez nich działań badawczych, artystycznych, konserwatorskich, dydaktycznych lub innych zgodnych z profilem naszej instytucji.

Gwarantujemy:

 • honorarium w wysokości 3 000 zł miesięcznie brutto,
 • zakwaterowanie (możliwy jest pobyt członków rodziny oraz zwierząt domowych),
 • miejsce i narzędzia pracy,
 • wsparcie merytoryczne i językowe,
 • promocję projektu (jeśli dotyczy).

Oczekujemy:

 • przyjazdu do Zakopanego na okres od 1 do 3 miesięcy jeszcze w 2022 roku,
 • zgody na poinformowanie o charakterze prowadzonego projektu i jego owocach na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych,
 • zrealizowania zaproponowanego projektu (może być to etap pracy nad większym projektem). Efektem pracy (przekazanym Muzeum Tatrzańskiemu do końca 2022 roku) może być tekst w dowolnym języku (naukowy, artystyczny, popularyzatorski), dzieło artystyczne, raport z przeprowadzonego zadania lub inne.

Oferta skierowana jest do uchodzących z Ukrainy muzealniczek / muzealników, którzy przekroczyli polsko-ukraińską granicę po 24 lutego 2022.

Wybór osób dla odbycia rezydencji twórczej w Muzeum Tatrzańskim odbędzie się na zasadzie konkursu, po uprzednim dostarczeniu CV i listu motywacyjnego z zaproponowanym projektem do zrealizowania w naszej instytucji. Zgłoszenie można napisać w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim lub angielskim (poziom znajomości języków obcych nie będzie brany pod uwagę w procesie oceniania wniosków).

Możliwe obszary dla realizacji projektu:

 • zbiory Muzeum Tatrzańskiego – historia kolekcji, działanie wokół określonego eksponatu/eksponatów (badanie, konserwacja, porządkowanie) i in.
 • przyroda Tatr (i szerzej Karpat),
 • etnografia Podtatrza (i szerzej Karpat, chętnie w ujęciu porównawczym),
 • historia Podtatrza i związanych z nim osób,
 • twórczość artystów związanych z Podtatrzem,
 • konserwacja i ochrona zbiorów muzealnych (teoria, praktyka, popularyzacja),
 • preparatyka,
 • muzeum i muzealnictwo (teoria, praktyka, popularyzacja),
 • działania edukacyjne o profilu muzealnym,
 • promocja działań muzealnych w mediach społecznościowych i innych,
 • zagadnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
 • inne działania, zgodne z profilem Muzeum Tatrzańskiego.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 13 lipca 2022.

Data ogłoszenia wyników konkursu nastąpi 27 lipca 2022.

logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt zorganizowania pobytu twórczego muzealników z Ukrainy realizowany jest dzięki zwiększeniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacji podmiotowej dla Muzeum Tatrzańskiego na wydatki bieżące na rok 2022.

REGULAMIN ZGŁOSZEŃ DO PROGRAMU POBYTÓW TWÓRCZYCH „MUZEUM TATRZAŃSKIE UKRAINIE”

 1. Organizatorem programu „Muzeum Tatrzańskie Ukrainie” jest Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.
 2. Celem naboru jest wybór muzealniczek / muealników, którzy odbędą pobyt twórczy w Muzeum Tatrzańskim im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem w 2022 roku, trwający od 1 do 3 miesięcy.
 3. Założeniem programu jest wsparcie ukraińskich muzealniczek, muzealników i działanie na rzecz ukraińskiego muzealnictwa przy wykorzystaniu potencjału Muzeum Tatrzańskiego.
 4. W programie mogą wziąć udział obywatele Ukrainy, którzy „przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. „O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”, art. 1 ust. 1).
 5. Program przeznaczony jest dla ukraińskich muzealniczek i ukraińskich muzealników. Pod tymi pojęciami rozumiemy: osobę zatrudnioną (obecnie lub wcześniej) w ukraińskim muzeum lub mającą doświadczenie realizowania działania na rzecz ukraińskiego muzeum lub osobę planującą działania na rzecz ukraińskiego muzeum zgodnie ze swoimi kompetencjami.
 6. Wybór odbywa się na podstawie nadesłanego zgłoszenia.
 7. Wymagania dotyczące zgłoszeń:

Zgłoszenie wysłane jest drogą mailową. Musi zawierać 3 pliki PDF:

 • CV
 • list motywacyjny
 • zarys planu pobytu / programu do zrealizowania w Muzeum Tatrzańskim.

Możliwe są zgłoszenia w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim lub angielskim.

 1. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 13 lipca 2022.
 2. Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone: do 27 lipca 2022.
 3. Komisja wyłaniająca projekty do realizacji składać się będzie z pracowników Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, wybranych odpowiednio do tematów zgłoszeń.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń, które nie spełniają warunków niniejszego regulaminu.
 5. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z niniejszym naborem (załączniki „Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych”, „Information clause on the processing of personal data”).
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego zamieszczania wybranych prac bądź fragmentów w materiałach promocyjnych Organizatora, m.in.: na stronach internetowych, w katalogach i innych publikacjach związanych z rozstrzygnięciem naboru oraz do publikowania na łamach prasy, prezentowania w radio i TV.
 7. Nadsyłanie zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: ukraina@muzeumtatrzanskie.pl

 1. Informacje dotyczące programu i naboru zgłoszeń

Wszelkich informacji udziela:

Kinga Nędza-Sikoniowska
ukraina@muzeumtatrzanskie.pl ; knedzasikoniowska@muzeumtatrzanskie.pl
tel. (0048) 18 20 12935, wewn. 06.

Татранський музей для України
креативні резиденції 2022

Татранський музей імені Титуса Халубинського в Закопане оголошує набір для участі в програмі творчих резиденцій «Татранський музей  для України», що призначена для музейниць/ музейників з України (перебування від 1 до 3 місяців, Закопане, Польща).

У зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, діючи згідно з відповідним актом (Закон від 12 березня 2022 року «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави», пол. „O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”, art. 12 ust. 18 i 19), Татранський музей, як установа, що має міцні зв’язки з Україною, завдяки своїй історії та зібраним колекціям, зобов’язується організувати творче перебування двох українських музейниць/ музейників.

Ми забезпечимо змістовну та матеріально-технічну підтримку музейним працівникам, які приїдуть до нас на термін від 1 до 3 місяців для реалізації запропонованих ними науково-дослідчих, мистецьких, консерваторських, дидактичних чи інших заходів відповідно до профілю нашої установи.

Ми гарантуємо:

• гонорар в розмірі 3000 польських злотих брутто на місяць,
• проживання (можливе проживання членів сім’ї та домашніх тварин),
• робоче місце та інструменти,
• змістовну та мовну підтримку,
• промоцію проєкту (якщо є).

Ми чекаємо:

 • на прибуття в Закопане на період від 1 до 3 місяців ще в 2022 році;
 • згоду надати інформацію про характер проєкту та його результати на нашому сайті та в соціальних мережах;
 • виконання запропонованого проєкту (це може бути етап роботи над більшим проєктом). Результатом роботи (переданої в Татранський музей до кінця 2022 року) може бути текст в будь-якому стилі (науковий, художній, популяризаторський), художній твір, звіт про виконане завдання та інше.

Пропозиція адресована музейницям та музейникам з України, які перетнули польсько-український кордон після 24 лютого 2022 року.

Відбір осіб для творчої резиденції в Татранському музеї відбуватиметься на конкурсних засадах, після попереднього подання резюме та супровідного листа із запропонованим проєктом для реалізації в нашому закладі. Заява може бути написана польською, українською, російською або англійською мовами (рівень знання іноземних мов не враховується в процесі оцінювання заяв).

Можливі напрямки реалізації проєкту:

 • колекції Татранського музею – історія колекції, діяльність навколо конкретного експоната(ів) (дослідження, консервація, упорядкування) тощо,
 • природа Татр (і ширше Карпат),
 • етнографія Підтатря (і Карпат ширше, бажано в порівнянні),
 • історія Підтатря та пов’язаних з ним людей,
 • роботи художників, пов’язаних з регіоном Підтатря,
 • консервація та охорона музейних колекцій (теорія, практика, популяризація),
 • препарування,
 • музей та музеєзнавство (теорія, практика, популяризація),
 • освітня діяльність з музейним профілем,
 • просування музейної діяльності в соціальних та інших медіа,
 • проблеми доступності для людей з обмеженими можливостями,
 • інші види діяльності відповідно до профілю Татранського музею.

Дедлайн подачі заявок: 13 липня 2022 року.

Результати конкурсу будуть оголошені 27 липня 2022 року.

 

Проект організації творчого перебування українських музейників буде реалізовано завдяки збільшенню Міністром культури та національної спадщини Польщі цільової субсидії Татранському музею на поточні витрати в 2022 році.

logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Проект організації творчого перебування українських музейників буде реалізовано завдяки збільшенню Міністром культури та національної спадщини Польщі цільової субсидії Татранському музею на поточні витрати в 2022 році.

ПОЛОЖЕННЯ ЗАЯВКИ ДО ПРОГРАМИ ТВОРЧИХ ПЕРЕБУВАНІЙ «ТАТРАНСЬКИЙ МУЗЕЙ ДЛЯ УКРАЇНИ»

 1. Організатором програми «Татранський музей для України» є Татранський музей імені Титуса Халубинського в Закопане (Польща).
 2. Метою набору є відбір українських музейниць/музейників, які матимуть творче перебування в Татранському музеї в Закопане у 2022 році, тривалістю від 1 до 3 місяців.
 3. Програма передбачає підтримку українських музейниць/музейників та діє на благо українського музейництва, використовуючи потенціал Татранського музею.
 4. Програма відкрита для громадян України, які «прибули на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави, та громадян України, які мають карту поляка, які прибули з найближчими родичами у зв’язку з цими бойовими діями на територію Республіки Польща» (відповідно до Закону від 12 березня 2022 року «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави», пол. „O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”, art. 1 ust. 1).
 5. Програма розрахована на українських музейниць та музейників. Під цими термінами ми розуміємо: особу, яка працює або працювала в українському музеї або особу, яка має досвід здійснення діяльності для українського музею, або особу, яка планує діяльність для українського музею відповідно до своїх компетенцій.
 6. Відбір здійснюється на підставі поданої заявки.
 7. Вимоги щодо заявки:
  Заявка надсилається електронною поштою. Має містити 3 файли PDF:
  • резюме (CV),
  • мотиваційний лист,
  • нарис плану перебування/програми, яка буде реалізована в Татранському музеї.
  Заявки можливі польською, українською, російською або англійською мовами.
 8. Кінцевий термін подання заявок: 13 липня 2022 року.
 9. Остаточні результати будуть оголошені до 27 липня 2022 року
 10. Комісія з відбору проєктів для реалізації буде складатися з працівників Татранського музею, обраних відповідно до тем заявок.
 11. Організатори залишають за собою право відхилити будь-які заявки, що не відповідають умовам цих правил.
 12. Надсилання заявки дорівнюється прийняттю цих правил та наданню згоди на обробку персональних даних для цілей, пов’язаних з цим конкурсом (додаток «Інформаційне положення про обробку персональних даних» польською та англійською мовами: „Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych”, „Information clause on the processing of personal data”).
 13. Організатор залишає за собою право безкоштовно розміщувати обрані твори або уривки в рекламних матеріалах Організатора, в тому числі на вебсайтах, в каталогах та інших виданнях, пов’язаних з конкурсом, а також публікувати в пресі, транслювати на радіо та телебаченні.
 14. Надсилання заявок
  Заявки надсилайте на адресу ukraina@muzeumtatrzanskie.pl
 15. Інформація про програму та приняття заявок

Всю інформацію надає:

Kinga Nędza-Sikoniowska (Кінґа Нендза-Сіконьовська)
ukraina@muzeumtatrzanskie.pl ; knedzasikoniowska@muzeumtatrzanskie.pl
тел.: (0048) 18 20 12935, вн. 06.

Wpisz szukane wyrażenie