Rocznik Podhalański – Procedura recenzowania

W celu oceny publikacji nadesłanej do naszej redakcji, powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest powoływany z instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy. Wyłoniony przez redaktora recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów między recenzentem a autorem. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia (patrz formularz recenzji). Nazwiska recenzentów poszczególnych tomów, są publikowane raz do roku na stronie internetowej oraz w wersji papierowej, w stopce redakcyjnej Rocznika Podhalańskiego. W przypadku przyjęcia publikacji do druku, autor powinien w ciągu dwóch tygodni nanieść poprawki i odesłać drogą elektroniczną pracę do redakcji. Obowiązkiem autora jest ustosunkowanie się do wszystkich uwag recenzentów. Po przeprowadzeniu składu, a przed wydrukowaniem, artykuł jest ponownie wysyłany do autora. Na nadesłanym pliku pdf, autor w ciągu tygodnia, ma jeszcze możliwość poprawienia drobnych błędów takich jak literówki, czy pomyłki w nazwach własnych.

Dbając o rzetelność naukową publikowanych materiałów Redakcja prowadzi selekcję nadesłanych tekstów zgodnie z zasadami „ghostwriting” i „guest authorship”. Autorzy publikowanych artykułów i innych materiałów zobowiązani są do podpisania umowy o przeniesieniu praw autorskich, w której zawarte są zasady „ghostwriting” i „guest authorship”.

Umowy przesyłane są do autorów po otrzymaniu pozytywnych recenzji i podjęciu decyzji opublikowania tekstu przez redakcję. Stanowią one wówczas podstawę prawną umożliwiającą publikację. Ponadto autorzy zobowiązani są w sposób jasny, przejrzysty i uczciwy zaświadczyć, iż są bezpośrednimi autorami przysłanych do druku tekstów. Jeśli artykuł powstał przy współpracy innych osób, autorzy zobowiązani są do ujawnienia ich udziału jako autorów lub współautorów tekstu lub do wymienienia ich w podziękowaniach zamieszczonych w artykule z podaniem ich afiliacji i kontrybucji. Zabrania się też publikowania na łamach czasopisma własnych tekstów już publikowanych w innych czasopismach (autoplagiat). Autor zobowiązany jest też podać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Wszelkie naruszenia powyższych zasad rzetelności oraz etyki naukowej będą przez Redakcję dokumentowane i ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Przy czym główną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia norma etycznych, ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

Lista recenzentów poprzednich tomów:

Recenzenci Tom XI

Prof. dr hab. Janusz Degler
Prof. dr hab. Jacek Kolbuszewski

Recenzenci Tom XII

Lesław Dall, dr hab. Dorota Folga-Januszewska, Adam Larysz, dr Dariusz Łupicki, dr hab. Zbigniew Moździerz, dr hab. Ewa Roszkowska, dr hab. Jerzy M. Roszkowski, dr hab. Katarzyna Smyk, dr hab. Andrzej Szczerski, dr Stanisława Trebunia-Staszel, Marcin Warchałowski, dr Wiesław A. Wójcik

Tom XIII

Lesław Dall, dr hab. Zbigniew Moździerz, prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska, dr hab. Jerzy M. Roszkowski, dr Andrzej Siwek, dr hab. Andrzej Szczerski, prof. dr hab. Zdzisława Tołłoczko

Recenzenci Tom XIV

Dr hab. Ewa Nowina-Sroczyńska, prof. UŁ
Prof. dr hab. Jacek Kolbuszewski
Dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel

Recenzenci Tom XV

dr Jan Cichocki
dr Barbara Izdebska
dr hab. Grzegorz Lesiński
dr hab. Zbigniew Moździerz
dr hab. Jerzy M. Roszkowski
dr hab. Rusłan Sałamatin
mgr Dagmara Schmidt
prof. dr hab. Zdzisława Tołłoczko
dr Wiesław Wójcik
prof. dr hab. Zbigniew Wójcik

Redakcja informuje, że

Średni czas, w jakim przeprowadzana jest wstępna ocena manuskryptów wynosi

14 dni.

Natomiast średni czas, w jakim przeprowadzana jest recenzja manuskryptów szacuję się na

30 dni.

Publikacje artykułów w naszym czasopiśmie jest całkowicie darmowa.

Wpisz szukane wyrażenie