OFERTA PRACY – Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Inwestycji

DYREKTOR MUZEUM TATRZAŃSKIEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

ogłasza nabór na stanowisko: Zastępcy Dyrektora ds. rozwoju i inwestycji

 

Osoba na tym stanowisku będzie wspierała Dyrektora w zarządzaniu Muzeum Tatrzańskim, nadzorowała i koordynowała zadania inwestycyjne, remontowe, techniczne, a także sprawowała nadzór nad infrastrukturą informatyczną Muzeum oraz szeroko rozumianym bezpieczeństwem Muzeum. Będzie zastępować Dyrektora Muzeum w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami z funduszy zewnętrznych, z programów unijnych lub krajowych (projekty inwestycyjne i miękkie),
 • min. 3 lata doświadczenia zawodowego przy realizacji inwestycji,
 • min. 2 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu zespołem,
 • dobra znajomość zagadnień z zakresu prawa budowlanego, znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania i finansowania instytucji kultury w tym ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi, ustawą o finansach publicznych,
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, pakiet MS Office,
 • bardzo dobra znajomość procesu inwestycyjnego w zakresie: formalno-prawnym, ekonomicznym, projektowym, wykonawczym,
 • znajomość procedur odbiorowych wraz z przygotowaniem dokumentacji odbiorowej,
 • praktyczna znajomość metodyki prowadzenia projektów,
 • otwartość i ukierunkowanie na rozwój strategiczny instytucji,
 • znajomość specyfiki planowania i sprawozdawczości budżetowej,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole i kierowania zespołem,
 • umiejętności komunikacyjne, analityczne i interpersonalne,
 • umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych,
 • wysoka kultura osobista,
 • dyspozycyjność,
 • samodzielność, dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu,
 • korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 104.);

 

Ramowy zakres obowiązków

 • koordynowanie prac przy sporządzaniu rocznego, zadaniowego planu pracy Muzeum i sprawozdania z jego realizacji, w zakresie podległych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy oraz realizacji samodzielnych projektów i zadań,
 • koordynacja prac związanych z opracowaniem strategii i programów rozwoju Muzeum oraz nadzór nad wdrażaniem projektów przyjętych do realizacji,
 • współpraca w zakresie opracowywania planów rzeczowo-finansowych oraz sporządzania sprawozdań,
 • koordynacja i nadzór nad projektami realizowanymi przez Muzeum w zakresie finansowym i organizacyjnym
 • poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania Muzeum, opracowywanie stosownych dokumentów pod względem finansowym, składanie dokumentacji aplikacyjnych oraz nadzór pod względem finansowym nad realizacją projektów, które uzyskały finansowanie zewnętrzne,
 • współpraca z Dyrektorem we wszystkich sprawach związanych z działalnością Muzeum,
 • stały monitoring ustawodawstwa związanego z instytucjami sektora publicznego (z naciskiem na instytucje kultury), bieżącej problematyki z tym związanej; aktualizacja związanych z tym uregulowań wewnętrznych w powierzonych zakresach,
 • planowanie i przygotowywanie remontów oraz inwestycji oraz nadzór nad ich realizacją,
 • planowanie zadań miękkich i realizacja projektów edukacyjnych, kulturalnych i prospołecznych w zakresie zadań statutowych Muzeum,
 • monitoring dodatkowych źródeł finansowania związanych z powierzonymi zakresami, w szczególności z inwestycjami
 • udział w czynnościach komisji odbiorowych prac i robót realizowanych na rzecz Muzeum,
 • udział w przekazywaniu w użytkowanie obiektów budowlanych po zakończonej inwestycji,
 • dokonywanie ocen stanu realizacji zadań inwestycyjnych oraz nadzór nad wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych,
 • występowanie w imieniu Muzeum z wnioskami o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę,
 • udział we wdrażaniu i realizację zatwierdzonych przez Dyrektora wieloletnich oraz okresowych planów pracy w zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z budową i funkcjonowaniem Muzeum,
 • współdziałanie z Głównym Księgowym w zakresie racjonalnego kształtowania, realizacji i monitorowania budżetu instytucji w powierzonych zakresach,
 • współdziałanie z Kierownikiem Działu Konserwacji i Głównym Inwentaryzatorem w zakresie ochrony zbiorów oraz zapewnienia optymalnych warunków ich przechowywania pod względem infrastrukturalnym i inwestycyjnym,
 • przeprowadzanie szkoleń dla pracowników,
 • rozwiązywanie problemów technicznych,
 • zarzadzanie podległym personelem,
 • samodzielne prowadzenie projektów inwestycyjnych,
 • koordynowanie i nadzór prac związanych z realizacją prac konserwatorskich przy budynkach,
 • kontrola merytoryczna realizowanych zadań oraz sporządzanych dokumentów,
 • pełna teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień dotyczących obszaru działania komórki organizacyjnej lub stanowiska pracy,
 • nadzór nad zakresem sprawozdawczości,
 • bieżąca archiwizacja dokumentów,
 • nadzór nad właściwym stanem technicznym mienia Muzeum
 • zastępowanie Dyrektora podczas oficjalnych uroczystości, spotkań i w zakresie obowiązków powierzonych w ramach pełnomocnictw.

 

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie techniczne, w zakresie zarządzania, finansów, administracji
 • doświadczenie w pracy w instytucjach sektora publicznego, szczególnie w pracy w instytucji  kultury,
 • realizacja inwestycji z funduszy europejskich, zwłaszcza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego,

 

Wymagane dokumenty

 • CV i list motywacyjny;
 • kopia dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje;
 • klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej oferty pracy
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej o zatrudnienie (załącznik nr 2)
 • oświadczenie o niekaralności

Warunki pracy

 • rodzaj umowy – umowa o pracę;
 • wymiar czasu pracy – pełny etat;
 • miejsce pracy: Muzeum Tatrzańskie

 

Oferujemy

 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;
 • stabilne zatrudnienie.

 

Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Muzeum Tatrzańskiego, 34-500 Zakopane ul. Droga na Koziniec 8 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kadry@muzeumtatrzanskie.pl w terminie do dnia 02.05.2024 r.

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów, zastrzegamy również możliwość nie wybrania żadnego kandydata. Wybór kandydata na stanowisko zastępcy będzie przeprowadzany w oparciu o obowiązujący statut Muzeum Tatrzańskiego i regulacje wewnętrzne.

Zakopane, 22.04.2024 r.

Wpisz szukane wyrażenie