INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ADM.270-9/2017


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ADM.270-8/2017

 


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:

Ogłoszenie nr 566591-N-2017 z dnia 2017-08-09 r.

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego: pełnienie funkcji Inwestora zastępczego w zadaniach inwestycyjnych - w projektach: Przebudowa oraz remont konserwatorski wraz z budynkiem garażowym i infrastrukturą techniczną budynku Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich willa Koziańskich oraz Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi budynku Gmachu Głównego Muzeum Tatrzańskiego realizowanych w ramach: "Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20170809_ADM_270_9_2017_Ogloszenie.pdf

MT_20170809_ADM_270_9_2017_SIWZ_IZ_dla_KOZ_i_GG.doc

MT_20170809_ADM_270_9_2017_SIWZ_wraz_z_zalacznikami.pdf

MT_20170809_ADM_270_9_2017_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.docx

MT_20170809_ADM_270_9_2017_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.doc

 


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:

Zakopane 2017/08/08

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego: Pełnienie funkcji Inwestora zastępczego w zadaniach inwestycyjnych - w projektach: Przebudowa oraz remont konserwatorski budynku Muzeum Stylu Zakopiańskiego willa "Koliba" oraz Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Galeria Sztuki XX wieku willa "Oksza".

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20170808_ADM_270_8_2017_Ogloszenie.pdf
MT_20170808_ADM_270_8_2017_SIWZ_IZ_dla_KOL_i_OKS.doc
MT_20170808_ADM_270_8_2017_SIWZ_wraz_z_zalacznikami.pdf
MT_20170808_ADM_270_8_2017_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.docx
MT_20170808_ADM_270_8_2017_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.doc

 


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na:

Konserwacja zachowawcza artefaktów umożliwiająca wykonanie ich odwzorowań cyfrowych do projektu pn. Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim dofinansowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne

Zamawiający:
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05,  fax. 18 20 638 72
e-mail : zp@muzeumtatrzanskie.pl;

Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt  8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.). W dalszej części niniejsze zaproszenie do udziału w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego zwane jest także „zaproszeniem do składania ofert” lub „zaproszeniem”.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne

PLIKI DO POBRANIA:

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

POSTĘPOWANIE ADM.270-4/2017 - UNIEWAŻNIENIE

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500005035-N-2017 z dnia 25-07-2017 r.
Zakopane:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu
 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 551793-N-2017
Data: 14/07/2017SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 27838500000,
ul. ul. Krupówki 10, 34500 Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 015 205, e-mail zp@muzeumtatrzanskie.pl, faks 182 063 872.
Adres strony internetowej (url): www.muzeumtatrzanskie.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-07-24, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-07-28, godzina: 12:00

 

PLIKI DO POBRANIA:

 
 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI - ADM.270-5/2017

Ogłoszenie nr 556817-N-2017 z dnia 2017-07-24 r.
 
Kompleksowa obsługa administracyjno-finansowa projektów prowadzonych przez Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, dofinansowanych ze środków unijnych
 
Zamawiający:
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05, fax. 18 20 638 72
 
 

PLIKI DO POBRANIA:

 
 

 

POSTĘPOWANIE ADM.270-2/2017 - UNIEWAŻNIENIE

Zakopane, 24 lipca 2017 r.
 
postępowanie ADM.270-2/2017 unieważnienie
 
Do wszystkich Wykonawców
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksową obsługę administracyjno-finansową projektów prowadzonych przez Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, dofinansowanych ze środków unijnych.
 

PLIK DO POBRANIA:
 

 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500004589-N-2017 z dnia 20-07-2017 r.

Zakopane: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu
 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
 
Numer: 551793-N-2017
Data: 14/07/2017
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 27838500000, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 015 205, e-mail zp@muzeumtatrzanskie.pl, faks 182 063 872.
Adres strony internetowej (url): www.muzeumtatrzanskie.pl
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
 
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-07-24, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-07-26, godzina: 12:00
 
 

PLIKI DO POBRANIA:

 
 
 

DOSTAWA I MONTAŻ REGAŁÓW NA POTRZEBY MAGAZYNOWANIA EKSPONATÓW MUZEALNYCH - WYBÓR OFERTY

Zakopane, 19 lipca 2017 r.

postępowanie ADM.270-1/2017 wybór

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy:    przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż regałów na potrzeby magazynowania eksponatów muzealnych w budynku ZCE, ul. Kasprusie 35a, Zakopane, postępowanie ADM.270-1/2017

PLIK DO POBRANIA:

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

ADM.270-4/2017

Ogłoszenie nr 551793-N-2017 z dnia 2017-07-14 r.

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego: Dostawa wyposażenia niezbędnego do wykonywania kopii cyfrowych artefaktów w ramach projektu pn. Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim, w ramach poddziałania 2.1.2 - Cyfrowe zasoby regionalne w ramach II osi Priorytetowej: Cyfrowa Małopolska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim, dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

PLIKI DO POBRANIA:

 


 

POSTĘPOWANIE ADM.270-3/2017 - UNIEWAŻNIENIE

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500002887-N-2017 z dnia 10-07-2017 r.
Zakopane: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu
 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
 
Numer: 543462-N-2017
Data: 04/07/2017
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 27838500000,
ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 015 205, e-mail zp@muzeumtatrzanskie.pl, faks 182 063 872.
Adres strony internetowej (url): www.muzeumtatrzanskie.pl
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-07-12, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-07-13, godzina: 12:00
 
 

PLIKI DO POBRANIA:

 
 

 


 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie nr 543462-N-2017 z dnia 2017-07-04 r.

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego: Dostawa wyposażenia niezbędnego do wykonywania kopii cyfrowych artefaktów w ramach projektu pn. Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim, w ramach poddziałania 2.1.2 – Cyfrowe zasoby regionalne w ramach II osi Priorytetowej: Cyfrowa Małopolska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu

Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim, dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

PLIKI DO POBRANIA: